Saltar al menú principal
Saltar al contenido

Consells de cerca

Recomanacions generals

 • El truncament (substitució il•limitada de caràcters) es realitza amb el signe “$”. També es pot utilitzar per representar un únic caràcter, molts caràcters o cap caràcter. Si s’acompanya d’un terme en una expressió de cerca, es cerquen totes les variacions de cada terme. Quan les paraules truncades generen massa variacions per cercar, es recupera una llista alfabètica. Per exemple:
  • “Bibliotec$” recupera “biblioteca”, “biblioteconomia”, etc.
  • “Dos$ski” recupera “Dostoyevski” i “Dostoievski”.
 • El signe “?” s’utilitza normalment com a substitut d’un dels caràcters d’un terme de cerca quan no s’està segur de l’ortografia o quan es volen trobar dues formes d’una paraula. Per exemple:
  • “Andalus?s” recupera “andalusos” i “andaluses”.
  • “Hispanis???” recupera “hispanismes” i “hispanistes”.
 • Es poden utilitzar operadors booleans i niaments amb parèntesis a l’interior de les caselles de cerca. Si no utilitzeu operadors i introduïu diverses paraules, el sistema suposa que hi ha un Y implícit entre elles, és a dir, cerca els documents que continguin tots els termes de cerca en aquell camp, independentment de l’ordre que tinguin i de si són adjacents o no.
 • Els operadors permesos són:
  • Y o AND: recupera els documents que continguin tots els termes de cerca.
  • O o OR: recupera els documents que continguin algun dels termes de cerca.
  • NO o NOT: recupera tots els documents que continguin el primer terme, excepte aquells que continguin el segon.
 • Per combinar els operadors lògics, heu de tenir en compte que l’ordre de prioritat a l’hora d’executar-los és el següent: 1r NO, 2n Y, 3r O.

Puntuació

 • En incloure els signes de puntuació següents dins d’una expressió de cerca, el sistema:
  • Reemplaça els signes de puntuació per espais.
  • Busca variacions de l’expressió de cerca que continguin la puntuació.
  • Ignora els signes de puntuació. 

(Per cercar un signe de puntuació com a caràcter literal, cal escriure l’expressió entre cometes.)
Punts: Si el punt no marca el final d’una frase o si el punt no s’utilitza com un caràcter que separa els milers dins un número, el sistema reemplaça els punts per espais. Si el punt s’utilitza com a signe de milers, el sistema no el reemplaça per un espai.
Comes: El sistema reemplaça les comes de l’expressió de cerca per un espai.
Guionets: Les expressions de cerca que contenen guionets es cerquen amb el guionet inclòs. Una cerca sense el guionet mostra paraules tant amb el guionet com sense. Per exemple: la cerca “Valle-Inclán” en el títol recupera les obres amb aquesta expressió, mentre que la cerca “Valle Inclán” recupera totes les anteriors més les que incloguin “valle” i les que incloguin “Inclán”.
Accent circumflex (^): El sistema ignora l’accent circumflex en les expressions de cerca.

Limitacions

 • El sistema no té cap límit a l’hora de mostrar els resultats; no obstant això, si els resultats de la vostra consulta superen els mil registres, el sistema ja no els ordena.
 • Les opcions de limitació es troben tant al final del llistat de resultats com després del formulari de cerca avançada.

ISBN

 • Separeu els quatre grups de dígits amb guionet. Ex.: 84-921562-2-8

Número de Dipòsit Legal

 • No introduïu cap tipus de puntuació entre el prefix de la província i el número corresponent. Ex.: CA 482-2003