Saltar al menú principal
Saltar al contenido

Depósito legal electrónico

El 10 de juliol de 2015 el Consell de Ministres ha aprovat el Reial decret que regula el dipòsit legal de les publicacions en línia. Aquest reial decret desplega la Llei 23/2011, de 29 de juliol, de dipòsit legal, en la qual es consideren per primera vegada objecte de dipòsit legal els llocs web i les publicacions en línia.

Són objecte de dipòsit legal tot tipus de llocs web i les publicacions que contenen, sempre que incloguin patrimoni bibliogràfic, sonor, visual, audiovisual o digital de les cultures d'Espanya.

Ateses les característiques especials d'aquest tipus de publicacions i la impossibilitat de ser exhaustius en la seva captura, emmagatzemament i preservació en les condicions tecnològiques actuals, el text legal introdueix una sèrie de novetats respecte a la regulació del dipòsit legal de les publicacions en suport tangible:

  • La iniciativa del dipòsit no es troba en els editors, sinó en els centres de conservació (la Biblioteca Nacional d'Espanya i els designats per les CA en l'àmbit de les seves competències), que determinaran les prioritats en el patrimoni documental en línia que cal preservar.
  • No s'assignarà número de dipòsit legal a les publicacions en línia.
  • Per a l'ingrés d'aquestes publicacions en els centres de conservació com a dipòsit legal, es preveuen diverses vies:

- La captura automàtica per mitjà de robots que recullen el web, per a aquells llocs web i publicacions que hi continguin que siguin lliurement accessibles a internet.

- En el cas de publicacions protegides amb usuari i contrasenya o no capturables automàticament (bases de dades, ebooks...), els editors i els centres de conservació acordaran la manera més eficaç i senzilla per a ambdues parts de fer el dipòsit.

  • L'obligació dels editors i productors de contingut en línia es limita a deixar que els centres de conservació recullin les seves publicacions o a facilitar el dipòsit quan aquests li ho sol·licitin.

L'accés a les publicacions ingressades per aquesta via respectarà escrupolosament la legislació en matèria de propietat intel·lectual i de protecció de dades de caràcter personal.

Les preguntes relacionades amb el tema poden enviar-se a: archivoweb@bne.es