Saltar al menú principal
Saltar al contenido

Geografia i mapes

Mapes moderns

La Biblioteca Nacional rep a través de Dipòsit legal, des de 1958, tots els mapes que es publiquen. Són els mapes, tant en full solt com formant sèries, publicats per organismes oficials, entitats públiques i privades o comunitats autònomes.

Les sèries i col·leccions de mapes moderns més importants són:

1. Mapes topogràfics

  • Mapa Topogràfic Nacional. Elaborat per l'Institut Geogràfic Nacional. Es reben i conserven les sèries del Mapa Topogràfic Nacional des del començament de la seva publicació el 1875, en les seves escales 1:25.000 (edicions 1a, 2a i 3a, i 1a a 4a digitals) i 1:50.000 (edicions 1a a 8a, i 1a digital).
  • Produïts també pel mateix Institut es reben i conserven les sèries d'ortofotomapes amb escales 1:10.000 i 1:25.000.
  • Mapes topogràfics i militars. Elaborats pel Servei Geogràfic de l'Exèrcit. La col·lecció reuneix i conserva les diferents sèries bàsiques, amb escales des d'1:250.000 a 1:10.000, en les seves diferents subsèries: mapes de comandament, mapes generals, plànols especials, plànols directors, etc. Tots aquests mapes van des del 1933 fins a l'any en curs.
  • Mapes geològics. Elaborats per l'Institut Geològic d'Espanya. Es reben i conserven totes les sèries des del seu inici el 1866 fins a l'actualitat, entre elles la sèrie del Mapa Geològic Nacional d'Espanya en totes les seves escales, de l'1:50.000 a l'1:400.000.
  • Produïts pel mateix organisme es reben altres mapes temàtics: mapa geomorfològic, mapa hidrogeològic, mapa metalogenètic, etc.

2. Cartes nàutiques

Elaborades per l'Institut Hidrogràfic de la Marina. Es reben i conserven les cartes la zona de cobertura de les quals són les costes d'Espanya, zones de l'Atlàntic i Mar Mediterrani. La Carta de Navegació Costanera, escala 1:50.000, constitueix la carta nàutica base que cobreix tot el litoral nacional. També es conserven cartes generals d'arrumbaments, de proximitat i derroters, amb escales entre 1:30.000.000 i 1:12.500, i cartes destinades a la navegació noble, que inclouen totes les costes espanyoles.

3. Altres sèries temàtiques

Es reben també les sèries publicades pel Ministeri d'Agricultura: Mapa de Cultius i Aprofitaments, escales 1:50.000 a 1:200.000; Mapa de Classes Agrològiques, escala 1:50.000; Mapa de Sèries de Vegetació, escala 1:400.000, i Mapa Forestal d'Espanya, escales 1:400.000 i 1:200.000.

4. Mapes publicats per les comunitats autònomes

Actualment totes les comunitats autònomes publiquen les seves pròpies sèries cartogràfiques, tant de cartografia bàsica o topogràfica com de cartografia temàtica. També publiquen sèries elaborades amb noves tecnologies com ortofotomapes, ortoimatges, ortomosaics, etc.

Entre els centres cartogràfics autonòmics destaquen per la seva activitat i producció l'Institut Cartogràfic de Catalunya, l'Institut de Cartografia d'Andalusia i el Servei Cartogràfic Regional de Madrid.

5. Cartografia digital

La Biblioteca Nacional conserva una col·lecció de cartografia petita però creixent en CD-ROM que està en fase de descripció per poder ser utilitzada a la Sala de consulta.

Bibliografia i catàlegs

  • Bibliografía española: cartografía. Desde 1980 hasta la actualidad.