Saltar al menú principal
Saltar al contenido

Model de dades

Les dades que contenen els registres bibliogràfics i d'autoritat s'han d'ordenar seguint un model que especifiqui les unitats bàsiques que les componen (entitats), les característiques o atributs que tenen (propietats), i les relacions que s'estableixen entre elles.

Per poder representar els recursos en RDF, s'han utilitzat ontologies o models consensuats per la comunitat de biblioteques i proposats per IFLA, la Federació Internacional d'Associacions de Bibliotecaris i Biblioteques. Les dades del catàleg de la Biblioteca Nacional d'Espanya s'han modelat d'acord amb les entitats i relacions descrites en el model FRBR, publicat per IFLA el 1999. Aquest model forma un marc teòric de referència en el qual tenen cabuda les dades que contenen els catàlegs bibliogràfics i la seva relació amb les necessitats dels usuaris. En aquest model s'enumeren les entitats que apareixen en l'univers bibliogràfic, les seves propietats i les relacions que s'hi estableixen:

FRBR 

Figura 1. Esquema bàsic d'entitats i relacions primàries de FRBR

 

FRBR ha estat utilitzat com a model conceptual de referència i com a model de dades. Proveeix una descripció completa i ordenada del món bibliogràfic, i permet agrupar objectes comuns i expressar relacions entre ells, permetent la seva relació amb altres models teòrics d'altres disciplines similars.

Figura 2. Esquema conceptual de l'ús dels models d'IFLA
Figura 2. Esquema conceptual de l'ús dels models d'IFLA 

 

Les entitats, les relacions i les propietats d'aquestes ontologies han estat publicades per IFLA en RDF en l'OMR (Open Metadata Registry), estan en estat aprovat i han estat reconegudes per W3C com a estàndards vàlids de web semàntic. Paral·lelament, i en col·laboració amb IFLA, es van traduir a l'espanyol les labels d'aquestes classes i propietats. (http://metadataregistry.org/schemaprop/list/schema_id/5.html)

Per a les descripcions bibliogràfiques pròpiament dites, s'ha seguit el model i els atributs propis d'ISBD (International Standard for Bibliographic Description), declarats en RDF a http://metadataregistry.org/schemaprop/list/schema_id/25.html.

No obstant això, per a un major control del vocabulari en la descripció dels objectes, per a aquesta nova versió de datos.bne.es s'ha implementat una ontologia pròpia BNE, connectada amb tots aquests vocabularis. A més de propietats de FRBR i ISBD, s'han utilitzat com a referència altres d'altres vocabularis, com ara RDA, Dublin Core o Bibo i, en algun cas, s'han descrit propietats úniques dins de l'ontologia.

Els registres MARC21 d'autoritats i bibliogràfics han estat mapejats amb les propietats de l'ontologia. Es van dur a terme diversos mapatges:

  • Un mapatge per, donat un camp i una combinació de subcamps, determinar de quina entitat FRBR es tracta (persona, entitat corporativa, obra, expressió). Aquest mapatge s'ha efectuat des dels registres d'autoritat.
  • Un mapatge per deduir relacions entre entitats, mitjançant les variacions en la combinació de camp/subcamps entre dos registres d'autoritat i entre un registre d'autoritat i un de bibliogràfic.
  • Un mapatge, des de cada combinació camp/subcamp, tant en registres bibliogràfics com en autoritats, amb les propietats de l'ontologia.
     

Informació relacionada