Saltar al menú principal
Saltar al contenido

Què és l'ISSN?

L’ISSN (International Standard Serial Number / Número Internacional Normalitzat per a les Publicacions Seriades) és un codi numèric reconegut internacionalment per a la identificació de les publicacions seriades. L’ISSN pot utilitzar-se sempre que s’hagi de recollir o comunicar informació referent a les publicacions seriades, cosa que evita el treball i possibles errors de transcripció del títol o de la informació bibliogràfica pertinent. L’ISSN identifica sense ambigüitats ni errors la publicació seriada a la qual va associat. L’ISSN és l’equivalent per a les publicacions seriades del que l’ISBN és per als llibres. 

L’ISSN consta de vuit xifres (la darrera de les quals és un dígit de control) i no incorpora cap altre significat més que la identificació de la publicació seriada: no conté prefixos que indiquin el país de publicació ni l’editor. Els ISSN són directament assignats pel Centre Nacional de l’ISSN del país de publicació.

L’ISSN està indissolublement associat al títol de la publicació, per la qual cosa un canvi en el títol implica sempre un canvi d’ISSN. Mentre el títol no pateixi canvis o variacions, l’ISSN es manté i cal imprimir-lo a cada fascicle o volum de la publicació; si el títol canvia (encara que sigui mínimament) és necessari sol•licitar un nou ISSN i deixar d’utilitzar l’anterior.

Per a qualsevol dubte o suggeriment, podeu enviar-nos un missatge a l’adreça de correu electrònic.