Saltar al menú principal
Saltar al contenido

Carnet d'investigador

Este servicio se encuentra disponible únicamente mediante cita previa por lo que será necesario solicitar el carné de forma remota antes de acudir a las instalaciones de la BNE.

 

Consulte toda la información en el siguiente enlace.

 

 

Adreçat a persones que estan fent una recerca. Aquest carnet té un vigència de cinc anys.

Permet:

 • Consultar tots els fons de la Biblioteca, excepte els que tinguin la consulta o la utilització restringida per raons de seguretat o conservació.
 • Hacer uso del servicio de préstamo domiciliario de la sala de Información Bibliográfica y Documentación Bibliotecaria. 
  Los carnés de Documentación Bibliotecaria caducarán en el plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor del documento de Normas de acceso (17/04/22).

 

Documentació necessària per tramitar o renovar el carnet:


1.
Document d'identificació personal en vigor.
Pot ser un dels següents:

 • Document nacional d'identitat
 • Carnet de conduir
 • Passaport
 • Targeta de residència
   

2. Document que acrediti la condició d'investigador.

Pot ser un dels següents:

 

 • Doctors, llicenciats, diplomats i graduats universitaris o titulacions equivalents:

- Títol universitari

- Justificant de matrícula. Certificat de notes.

- Carnet d'estudiant universitari, en el qual figurin els estudis de postgrau que s'estan fent (màster o doctorat).

- Carta de presentació emesa per un professor o pel director de recerca corresponent. La carta esmentada haurà de portar capçalera i segell de la institució.

- Carnet de col·legi professional.

 • Membres d'institucions, tant educatives com acadèmiques i culturals de prestigi reconegut, i de centres de recerca, bibliotecaris, documentalistes, arxivers i conservadors de museus, els professionals del sector del llibre i l'edició:

- Carnet professional.

- Contracte de treball o rebut de nòmina amb una antiguitat no superior a tres mesos en què figuri el nom de la institució contractant i la categoria o l'activitat professional desenvolupada.

- Carta de presentació emesa pel centre de treball. La carta haurà de portar capçalera, segell i signatura d'un responsable del centre.

 • Autors científics, literaris i artístics:

- Registre bibliogràfic de la BNE o d'una altra biblioteca en què aparegui com a autor.

 • Aquells que, en virtut de l'Acord 2021 del Consorci Madroño, disposin del passaport Madroño.
   
 • Tots els que tinguin un Carnet de Lector que, sense estar compresos en algun dels casos enumerats en l’apartat anterior, estiguin fent algun treball d'investigació i així ho acreditin, podran sol·licitar la concessió d'un Carnet d’Investigador, mitjançant el model de sol·licitud que la Biblioteca Nacional d’Espanya els proporcionarà a aquest efecte.

3. Document que acrediti el domicili permanent
Només en cas que en el document d'identitat no consti el domicili. Ha de tenir una antiguitat no superior a tres mesos.
Pot ser un dels següents:

 • Rebut d'electricitat, gas, aigua o telèfon.
 • Certificat d'empadronament.
 • Rebut de lloguer.
 • Justificant del pagament d'impostos municipals.
 • Rebut de nòmina amb una antiguitat no superior a tres mesos en què figuri el domicili.
 • Pòlissa o justificant d'assegurança domiciliària de l'any en curs.
 • Rebuts de comptes bancaris.

Serà responsabilitat del sol·licitant aportar la traducció oficial d'aquells documents d'altres països que presentés, si fos necessari. Tots els documents aportats s'escanegen i es tornen a l’instant.

 

Sol·licitud del carnet en línia

A més de físicament, podeu tramitar o renovar el carnet a través de la web. La Biblioteca respondrà a la vostra petició en un termini màxim de 72 hores. El carnet es lliurarà a la mateixa Biblioteca al seu titular, prèvia presentació d'un document d'identitat. *No es remetrà, en cap cas, mitjançant correu postal.