Saltar al menú principal
Saltar al contenido

Carnet d'investigador

Desde el lunes 8 de junio el servicio se encuentra disponible.

 

Consulte toda la información en el siguiente enlace.

 

 

Adreçat a persones que estan fent una recerca. Aquest carnet té un vigència de tres anys.

Permet:

 • Consultar tots els fons de la Biblioteca, excepte els que tinguin la consulta o la utilització restringida per raons de seguretat o conservació.

Documentació necessària per tramitar o renovar el carnet:


1.
Document d'identificació personal en vigor.
Pot ser un dels següents:

 • Document nacional d'identitat
 • Carnet de conduir
 • Passaport
 • Targeta de residència
   

2. Document que acrediti la condició d'investigador.

Pot ser un dels següents:

 

 • Doctors, llicenciats, diplomats i graduats universitaris o titulacions equivalents:

- Títol universitari

- Justificant de matrícula. Certificat de notes.

- Carnet d'estudiant universitari, en el qual figurin els estudis de postgrau que s'estan fent (màster o doctorat).

- Carta de presentació emesa per un professor o pel director de recerca corresponent. La carta esmentada haurà de portar capçalera i segell de la institució.

- Carnet de col·legi professional.

 • Membres d'institucions, tant educatives com acadèmiques i culturals de prestigi reconegut, i de centres de recerca, bibliotecaris, documentalistes, arxivers i conservadors de museus, els professionals del sector del llibre i l'edició:

- Carnet professional.

- Contracte de treball o rebut de nòmina amb una antiguitat no superior a tres mesos en què figuri el nom de la institució contractant i la categoria o l'activitat professional desenvolupada.

- Carta de presentació emesa pel centre de treball. La carta haurà de portar capçalera, segell i signatura d'un responsable del centre.

 • Autors científics, literaris i artístics:

- Registre bibliogràfic de la BNE o d'una altra biblioteca en què aparegui com a autor.

 • Aquells que, en virtut de l'Acord 2014 del Consorci Madroño, disposin del passaport Madroño.
   
 • Tots els que tinguin un Carnet de Lector que, sense estar compresos en algun dels casos enumerats en l’apartat anterior, estiguin fent algun treball d'investigació i així ho acreditin, podran sol·licitar la concessió d'un Carnet d’Investigador, mitjançant el model de sol·licitud que la Biblioteca Nacional d’Espanya els proporcionarà a aquest efecte.

3. Document que acrediti el domicili permanent
Només en cas que en el document d'identitat no consti el domicili. Ha de tenir una antiguitat no superior a tres mesos.
Pot ser un dels següents:

 • Rebut d'electricitat, gas, aigua o telèfon.
 • Certificat d'empadronament.
 • Rebut de lloguer.
 • Justificant del pagament d'impostos municipals.
 • Rebut de nòmina amb una antiguitat no superior a tres mesos en què figuri el domicili.
 • Pòlissa o justificant d'assegurança domiciliària de l'any en curs.
 • Rebuts de comptes bancaris.

Serà responsabilitat del sol·licitant aportar la traducció oficial d'aquells documents d'altres països que presentés, si fos necessari. Tots els documents aportats s'escanegen i es tornen a l’instant.

 

Sol·licitud del carnet en línia

A més de físicament, podeu tramitar o renovar el carnet a través de la web. La Biblioteca respondrà a la vostra petició en un termini màxim de 72 hores. El carnet es lliurarà a la mateixa Biblioteca al seu titular, prèvia presentació d'un document d'identitat. *No es remetrà, en cap cas, mitjançant correu postal.