Saltar al menú principal
Saltar al contenido

Carnet de documentació bibliotecària

Este servicio se encuentra disponible únicamente mediante cita previa por lo que será necesario solicitar el carné de forma remota antes de acudir a las instalaciones de la BNE.

Consulte toda la información en el
 siguiente enlace. 

 

 El carnet de la Sala de Documentació Bibliotecària està dirigit a professionals del llibre (impressors, editors i llibreters), documentació, arxius, biblioteques i museus, i als qui cursin estudis en les àrees esmentades. Té una durada de tres anys.

Permet: 

 • Consultar fons editats a partir de 1958 en qualsevol de les sales de la Biblioteca 
 • Accedir al servei de préstec domiciliari de la col·lecció de la Sala de Documentació Bibliotecària.

Documentació necessària per tramitar o renovar el carnet:


1. Document d'identificació personal en vigor.
Pot ser un dels següents:

 • Document nacional d'identitat
 • Carnet de conduir
 • Passaport
 • Targeta de residència
   

2. Document que acrediti la condició de professional.
Pot ser un dels següents:

 • Carnet professional o de col·legi professional.
 • Contracte laboral o rebut de nòmina amb una antiguitat no superior a tres mesos i en què figuri el nom de la institució contractant i la categoria o activitat professional.
 • Carnet d'associacions professionals (SEDIC, ANABAD, etc.).
 • Documentació acreditativa d'estudis en les àrees esmentades (justificant de matrícula, títol acadèmic, justificant de pagament de taxes per expedició de títol, expedient acadèmic de notes, carta de presentació emesa per un professor amb el logotip del centre, el segell i la seva signatura, etc.).
 • Documentació acreditativa d'inscripció/superació d'oposicions en les àrees esmentades (pagament de taxes, formulari de sol·licitud, nomenament al BOE, etc.).
   

3. Document que acrediti el domicili permanent.
Només en cas que en el document d'identitat no consti el domicili. Ha de tenir una antiguitat no superior a tres mesos.
Pot ser un dels següents:

 • Rebut d'electricitat, gas, aigua o telèfon.
 • Certificat d'empadronament.
 • Rebut de lloguer.
 • Justificant del pagament d'impostos municipals.
 • Rebut de nòmina amb una antiguitat no superior a tres mesos en què figuri el domicili.
 • Pòlissa o justificant d'assegurança domiciliària de l'any en curs.
 • Rebuts de comptes bancaris.

Serà responsabilitat del sol·licitant aportar la traducció oficial d'aquells documents d'altres països que presentés, si fos necessari. Tots els documents aportats s'escanegen i es tornen a l’instant.

 

Sol·licitud del carnet en línia

A més de físicament, podeu tramitar o renovar el carnet a través de la web. La Biblioteca respondrà a la vostra petició en un termini màxim de 72 hores. El carnet es lliurarà a la mateixa Biblioteca al seu titular, prèvia presentació d'un document d'identitat. *No es remetrà, en cap cas, mitjançant correu postal.