Saltar al menú principal
Saltar al contenido

Modelo de datos

Os datos contidos nos rexistros bibliográficos e de autoridade deberán ordenarse seguindo un modelo que especifique as unidades básicas que as compoñen (entidades), as características ou atributos que teñen (propiedades), e as relacións que se establecen entre eles.

Para poder representar os recursos en RDF, utilizáronse ontoloxías ou modelos consensuais pola comunidade de bibliotecas e propostos por IFLA, a Federación Internacional de Asociacións de Bibliotecarios e Bibliotecas. Os datos do catálogo da Biblioteca Nacional de España modeláronse de acordo ás entidades e relacións descritas no modelo FRBR, publicado por IFLA en 1999. Este modelo conforma un marco teórico de referencia no que teñen cabida os datos que conteñen os catálogos bibliográficos e a súa relación coas necesidades dos usuarios. Neste modelo enuméranse as entidades que aparecen no universo bibliográfico, as súas propiedades e as relacións que se establecen entre eles:

FRBR 

Figura 1. Esquema básico de entidades e relacións primarias de FRBR

 

FRBR foi utilizado como modelo conceptual de referencia e como modelo de datos. Prové unha descrición completa e ordenada do mundo bibliográfico, permitindo agrupar obxectos comúns, e expresar relacións entre eles, permitindo a súa relación con outros modelos teóricos doutras disciplinas similares.

Figura 2. Esquema conceptual do uso dos modelos de IFLA
Figura 2. Esquema conceptual do uso dos modelos de IFLA 

 

As entidades, relacións e propiedades destas ontoloxías foron publicadas por IFLA en RDF no OMR (Open Metadata Registry) están en estado aprobado, e foron recoñecidas por W3C como estándares válidos de Páxina Web Semántica. Paralelamente, e en colaboración con IFLA, traducíronse ao español as labels das devanditas clases e propiedades. (http://metadataregistry.org/schemaprop/list/schema_id/5.html)

Para as descricións bibliográficas propiamente ditas, seguiuse o modelo e atributos propios de ISBD (International Standard for Bibliographic Description), declarados en RDF en http://metadataregistry.org/schemaprop/list/schema_id/25.html.

Non obstante, para un maior control do vocabulario na descrición dos obxectos, para esta nova versión de datos.bne.es creouse unha ontoloxía propia BNE, conectada con todos estes vocabularios. Ademais de propiedades de FRBR e ISBD, utilizáronse como referencia outras doutros vocabularios, como REPÚBLICA DEMOCRÁTICA ALEMANA, Dublin Core, ou Bibo, e, nalgún caso, describíronse propiedades únicas dentro da ontoloxía.

Os rexistros MARC21 de autoridades e bibliográficos foron mapeados coas propiedades da ontoloxía. Realizáronse diversos mapeos:

  • Un mapeo para, dado un campo e unha combinación de subcampos, determinar de que entidade FRBR se trata (Persoa, Entidade Corporativa, Obra, Expresión). Este mapeo realizouse dende os rexistros de autoridade.
  • Un mapeo para deducir relacións entre entidades, mediante as variacións na combinación de campo/subcampos entre dous rexistros de autoridade, e entre un rexistro de autoridade e un bibliográfico.
  • Un mapeo, dende cada combinación campo/subcampo, tanto en rexistros bibliográficos coma en autoridades, coas propiedades da ontoloxía
     

Información relacionada