Saltar al menú principal
Saltar al contenido

Carné de Investigador

Desde el lunes 8 de junio el servicio se encuentra disponible.

 

Consulte toda la información en el siguiente enlace.

 

 

Dirixido a persoas que están a realizar unha investigación. Este carné ten un vixencia de tres anos.

Permite:

 • Consultar todos os fondos da Biblioteca, agás aqueles cuxa consulta ou utilización se ache restrinxida por razóns de seguridade ou conservación.

Documentación necesaria para tramitar ou renovar o carné:


1.
Documento de identificación persoal en vigor.
Pode ser un dos seguintes:

 • Documento nacional de identidade
 • Carné de conducir
 • Pasaporte
 • Tarxeta de residencia
   

2. Documento que acredite a súa condición de investigador.

Pode ser un dos seguintes:

 

 • Doutores, licenciados, diplomados e graduados universitarios ou titulacións equivalentes:

- Título universitario

- Xustificante de matrícula. Certificado de notas.

- Carné de estudante universitario, no que figuren os estudos de postgrao que se están a realizar (máster ou doutoramento).

- Carta de presentación emitida por un profesor ou polo director de investigación correspondente. A devandita carta deberá levar cabeceira e selo da institución

- Carné de colexio profesional.

 • Membros de institucións, tanto educativas como académicas e culturais de prestixio recoñecido, e de centros de investigación; bibliotecarios, documentalistas, arquiveiros e conservadores de museos; os profesionais do sector do libro e a edición:

- Carné profesional.

- Contrato de traballo ou recibo de nómina cunha antigüidade non superior a tres meses e no que figure o nome da institución contratante e a categoría ou actividade profesional desenvolvida.

- Carta de presentación emitida polo centro de traballo. A carta deberá levar cabeceira, selo e sinatura dun responsable deste.

 • Autores científicos, literarios e artísticos:

- Rexistro bibliográfico da BNE ou outra biblioteca no que apareza como autor.

 • Aqueles que teñen o pasaporte Madroño, baixo o acordo de 2014 Madroño Consortium.
   
 • Todos os posuidores dun Carné de Lector que, sen estar recollidos nalgún dos supostos enumerados no apartado anterior, estean realizando algún traballo de investigación e así o acrediten, poderán solicitar a concesión dun Carné de Investigador, mediante o modelo de solicitude que a Biblioteca Nacional de España lles proporcionará para tal efecto.

3. Documento que acredite o seu domicilio permanente
Só no caso de que no documento de identidade non conste domicilio. Debe ter unha antigüidade non superior a tres meses.
Pode ser un dos seguintes:

 • Recibo de electricidade, gas, auga ou teléfono.
 • Certificado de empadroamento.
 • Recibo de alugueiro.
 • Xustificante do pagamento de impostos municipais.
 • Recibo de nómina cunha antigüidade non superior a tres meses e no que figure o domicilio.
 • Póliza ou xustificante de seguro domiciliario do ano en curso.
 • Recibos de contas bancarias.

Será responsabilidade do solicitante achegar a tradución oficial daqueles documentos doutros países que presentase, se fose necesario. Todos os documentos achegados son escanear e devoltos no momento.

 

Solicitude do carné en liña

Ademais de fisicamente, pode tramitar ou renovar o seu carné a través da web. A Biblioteca responderá á súa petición nun prazo máximo de 72 horas. O carné entregarase na propia Biblioteca ao titular deste, logo de presentación dun documento de identidade. *En ningún caso, remitirase mediante correo postal.