Saltar al menú principal
Saltar al contenido

Carné de Documentación Bibliotecaria

Este servicio se encuentra disponible únicamente mediante cita previa por lo que será necesario solicitar el carné de forma remota antes de acudir a las instalaciones de la BNE.

Consulte toda la información en el
 siguiente enlace. 

 

 O carné da Sala de Documentación Bibliotecaria está dirixido a profesionais do libro (impresores, editores e libreiros), documentación, arquivos, bibliotecas e museos e os que cursen estudos nas devanditas áreas. Ten unha duración de tres anos.

Permite: 

 • Consultar fondos editados a partir de 1958 en calquera das salas da Biblioteca 
 • Acceder ao servizo de préstamo domiciliario da colección da Sala de Documentación Bibliotecaria.

Documentación necesaria para tramitar ou renovar o carné:


1. Documento de identificación persoal en vigor.
Pode ser un dos seguintes:

 • Documento nacional de identidade
 • Carné de conducir
 • Pasaporte
 • Tarxeta de residencia
   

2. Documento que acredite a súa condición de profesional.
Pode ser un dos seguintes:

 • Carné profesional ou de colexio profesional.
 • Contrato laboral ou recibo de nómina cunha antigüidade non superior a tres meses e en que figure o nome da institución contratante e a categoría ou actividade profesional.
 • Carné de asociacións profesionais (SEDIC, ANABAD, etc.)
 • Documentación acreditativa de estudos nas devanditas áreas (xustificante de matrícula, título académico, xustificante de pagamento de taxas por expedición de título, expediente académico de notas, carta de presentación emitida por un profesor con logo do centro, selo e sinatura deste, etc.).
 • Documentación acreditativa de inscrición/superación de oposicións nas devanditas áreas (pagamento de taxas, formulario de solicitude, nomeamento no BOE, etc.)
   

3. Documento que acredite o seu domicilio permanente.
Só no caso de que no documento de identidade non conste domicilio. Debe ter unha antigüidade non superior a tres meses.
Pode ser un dos seguintes:

 • Recibo de electricidade, gas, auga ou teléfono.
 • Certificado de empadroamento.
 • Recibo de alugueiro.
 • Xustificante do pagamento de impostos municipais.
 • Recibo de nómina cunha antigüidade non superior a tres meses e no que figure o domicilio.
 • Póliza ou xustificante de seguro domiciliario do ano en curso.
 • Recibos de contas bancarias.

Será responsabilidade do solicitante achegar a tradución oficial daqueles documentos doutros países que presentase, se fose necesario. Todos os documentos achegados son escanear e devoltos no momento.

Solicitude do carné en liña

Ademais de fisicamente, pode tramitar ou renovar o seu carné a través da web. A Biblioteca responderá á súa petición nun prazo máximo de 72 horas. O carné entregarase na propia Biblioteca ao titular deste, logo de presentación dun documento de identidade.  En ningún caso, remitirase mediante correo postal.