Saltar al menú principal
Saltar al contenido

Servizo a bibliotecas

Calquera biblioteca española ou estranxeira pode facer unha solicitude de préstamo interbibliotecario á Biblioteca Nacional de España.

1. Que ofrece o Servizo:

A Biblioteca ofrecerá unha reprodución cando o envío do orixinal non sexa posible, sempre que o seu estado de conservación sexa o axeitado e se cumpra a lexislación de propiedade intelectual. A reprodución tardará un mínimo de trinta días unha vez aceptada esta opción pola biblioteca solicitante.

 • Envío de copias en PDF ou en papel:artigos de revistas ou partes de libros.
 • Envío de reproducións en formato PDF: manuscritos e impresos anteriores a 1958.
 • Quedan excluídos do Servizo de préstamo interbibliotecario:
  -   Documentos inéditos.
  -   Obras de referencia.
  -   Documentos de Arquivo e Arquivos persoais.
  -   Números completos de publicacións seriadas.
  -   Materiais especiais: carteis, debuxos, ephemera e ex libris, fotografías, gravados, etc. A reprodución destes materiais só pode ser solicitada por usuarios individuais ao Servizo de reprografía.

2. Como facer a solicitude

As peticións deberán ser enviadas a través do formulario dispoñible na web. As bibliotecas deberán darse de alta como centro a primeira vez que accedan ao devandito formulario.

Posteriores accesos poden realizarse dende unha conta Facebook, Twitter, LinkedIn ou Google, dende a propia páxina do formulario.

3. Duración, conservación e devolución do préstamo de orixinais

 • Duración: 
  30 días dende a recepción do exemplar. Pódese solicitar prórroga de 30 días antes de rematar o devandito prazo.
 • Conservación:
  A boa conservación das obras prestadas será exclusiva responsabilidade da biblioteca peticionaria.
  A obra prestada non deberá saír da biblioteca en ningún caso.
 • Devolución: 
  Por correo certificado. A obra debe estar correctamente embalada, preferentemente en sobres acolchados.
 • Motivos de sanción:
  A Biblioteca Nacional de España deixará de prestar o Servizo de préstamo interbibliotecario á biblioteca peticionaria cando esta incorra nalgún dos seguintes supostos:
  -   Incumprimento das normas.
  -   Non aboar os gastos de restauración ou encadernación en caso de deteriorar a obra.
  -   Non reposición dunha obra en caso de extravío.
  -   Atraso de máis de 3 meses no aboamento de facturas.