Desestimació i expurgo

Horari

De 09:00 a 14:30 h.

Email
expurgo@bne.es
Telèfon
+ 34 91 740 80 16

Fruit dels processos de desestimació i expurgo, la BNE ofereix la cessió de lots de llibres, expurgats i/o desestimats, seleccionats per matèries, a institucions culturals de caràcter públic. La institució sol·licitant podrà triar els lots entre aquestes matèries:

 • Art
 • Ciències socials
 • Ciència i Tecnologia
 • Història
 • Llibres de text
 • Literatura infantil 
 • Literatura juvenil
 • Literatura per a adults
 • Música
 • Religió i Filosofia
 • Sanitat
 • Viatges

Periòdicament, la BNE obrirà un termini de 2 mesos perquè les institucions interessades puguin demanar per aquests lots.

Qui pot sol·licitar la cessió d'obres desestimades i expurgades per la BNE?

En el cas de les obres desestimades i expurgades que es troben en bon estat de conservació, la BNE determina oferir-les en cessió gratuïta a altres institucions públiques, comunitats autònomes, entitats locals o fundacions de caràcter públic, per a la realització de finalitats d'utilitat pública o interès social, sempre que l'activitat del cessionari estigui relacionada amb les finalitats que són pròpies a la BNE.

Com es poden sol·licitar lots d'obres procedents de desestimació i expurgo de la BNE?

Les biblioteques o institucions públiques interessades a rebre aquestes publicacions, hauran d'emplenar el formulari de sol·licitud que poden trobar en aquesta mateixa pàgina web, en la qual podran marcar aquelles matèries que siguin del seu interès per poder demanar, en un termini de 2 mesos, per un lot adequat a les necessitats i finalitats de la institució sol·licitant.

A més, hauran d'agregar a la sol·licitud el document on es recull una declaració jurada, on es comprometen a complir els següents compromisos:

 • NO s'utilitzaran els béns rebuts per a finalitats diferents d'aquelles per les quals s'autoritza la cessió gratuïta i es compromet a no alienar-los mitjançant negoci jurídic translatiu, típic o atípic, de caràcter onerós.
 • Es garantirà la conservació de les publicacions en les condicions adequades, així com la seva consulta als usuaris.

La institució sol·licitant haurà d'enviar tots dos documents, segellats i signats, a la BNE a través del correu electrònic expurgo@bne.es. S'atendran aquestes sol·licituds per rigorós ordre d'arribada.

Una vegada concedida la cessió i comunicada disponibilitat dels lots adjudicats, la institució sol·licitant s'encarregarà de la recollida, en el termini màxim d'un mes, de les publicacions en la BNE, en l'horari establert, de dilluns a divendres de 9:00 a 14:30 hores, prèvia cita.

Contenidos relacionados
Información general
Adquisicions

La política d'adquisicions de la BNE té com a objectius: