Tramitació del carnet d'investigador

Email
acceso@bne.es
Telèfon
+34 91 580 78 23
+34 91 580 77 19
+34 91 580 78 05

Adreçat a persones que estan fent una recerca. Aquest carnet té un vigència de cinc anys.

Permet:

 • Consultar tots els fons de la Biblioteca, excepte els que tinguin la consulta o la utilització restringida per raons de seguretat o conservació.
 • Fer ús de tots els serveis oferts per la Sala dInformació Bibliogràfica.
 • Fer ús del servei de préstec domiciliari de la sala dinformació Bibliogràfica i Documentació Bibliotecària. 

Els carnets de Documentació Bibliotecària caducaran en el termini de sis mesos a partir de lentrada en vigor del document de Normes daccés (17/04/22).

 
Documentació necessària per tramitar o renovar el carnet:

 

 1. Document d'identificació personal en vigor

  Pot ser un dels següents:

  • Document nacional d'identitat
  • Carnet de conduir
  • Passaport
  • Targeta de residència   
 2. Document que acrediti la condició d'investigador

  Pot ser un dels següents:

  • Doctors, llicenciats, diplomats i graduats universitaris o titulacions equivalents:
   • Títol universitari
   • Justificant de matrícula. Certificat de notes.
   • Carnet d'estudiant universitari, en el qual figurin els estudis de postgrau que s'estan fent (màster o doctorat).
   • Carta de presentació emesa per un professor o pel director de recerca corresponent. La carta esmentada haurà de portar capçalera i segell de la institució.
   • Carnet de col·legi professional.
  • Membres d'institucions, tant educatives com acadèmiques i culturals de prestigi reconegut, i de centres de recerca, bibliotecaris, documentalistes, arxivers i conservadors de museus, els professionals del sector del llibre i l'edició:
   • Carnet professional.
   • Contracte de treball o rebut de nòmina amb una antiguitat no superior a tres mesos en què figuri el nom de la institució contractant i la categoria o l'activitat professional desenvolupada.
   • Carta de presentació emesa pel centre de treball. La carta haurà de portar capçalera, segell i signatura d'un responsable del centre.
  • Autors científics, literaris i artístics:
   • Registre bibliogràfic de la BNE o d'una altra biblioteca en què aparegui com a autor.
  • Aquells que, en virtut de l'Acord 2021 del Consorci Madroño, disposin del passaport Madroño.  
  • Tots els que tinguin un Carnet de Lector que, sense estar compresos en algun dels casos enumerats en l’apartat anterior, estiguin fent algun treball d'investigació i així ho acreditin, podran sol·licitar la concessió d'un Carnet d’Investigador, mitjançant el model de sol·licitud que la Biblioteca Nacional d’Espanya els proporcionarà a aquest efecte.
 3. Document que acrediti el domicili permanent

  Només en cas que en el document d'identitat no consti el domicili. Ha de tenir una antiguitat no superior a tres mesos.
  Pot ser un dels següents:

  • Rebut d'electricitat, gas, aigua o telèfon.
  • Certificat d'empadronament.
  • Rebut de lloguer.
  • Justificant del pagament d'impostos municipals.
  • Rebut de nòmina amb una antiguitat no superior a tres mesos en què figuri el domicili.
  • Pòlissa o justificant d'assegurança domiciliària de l'any en curs.
  • Rebuts de comptes bancaris.

  Serà responsabilitat del sol·licitant aportar la traducció oficial d'aquells documents d'altres països que presentés, si fos necessari. Tots els documents aportats s'escanegen i es tornen a l’instant.

Sol·licitud del carnet

Hi ha dues vies per tramitar o renovar el carnet

 • A distància, a través del web de la BNE. La Biblioteca respondrà a la vostra petició en un termini màxim de 72 hores. El carnet es lliurarà a la mateixa Biblioteca al seu titular, prèvia presentació d'un document d'identitat. *No es remetrà, en cap cas, mitjançant correu postal. Formulari de sol·licitud del carnet
 • Presencial, a la sala d'Informació General i Carnets (seu de Recoletos, 2a planta del nucli central). Un cop presentats tots els documents i completat el tràmit, es lliura a l'usuari del carnet de la BNE.