Dipòsit legal de les publicacions en línia

En 2015 es va aprovar el Reial decret que regula el dipòsit legal de les publicacions en línia. Aquest reial decret desenvolupa la Llei 23/2011, de 29 de juliol, de Dipòsit legal, en la qual es consideren per primera vegada objecte de dipòsit legal els llocs web i les publicacions en línia.

Són objecte de dipòsit legal tot tipus de llocs web i les publicacions en ells contingudes, sempre que continguin patrimoni bibliogràfic, sonor, visual, audiovisual o digital de les cultures d'Espanya.

Donades les especials característiques d'aquest tipus de publicacions i la impossibilitat de ser exhaustius en la seva captura, emmagatzematge i preservació en les condicions tecnològiques actuals, el text legal introdueix una sèrie de novetats pel que fa a la regulació del dipòsit legal de les publicacions en suport tangible:

 • La iniciativa del dipòsit no està en els editors, sinó als centres de conservació (la Biblioteca Nacional de España i els designats per les CC.AA. en l'àmbit de les seves competències), que determinaran les prioritats en el patrimoni documental en línia a preservar.
 • No s'assignarà nombre de dipòsit legal a les publicacions en línia.
 • Per a l'ingrés  d'aquestes publicacions als centres de conservació com a dipòsit legal, es preveuen diverses vies:
  • La captura automàtica per mitjà de robots que recol·lecten la web, per a aquells llocs web i publicacions contingudes en ells que estiguin lliurement accessibles en internet.
  • En el cas de publicacions protegides amb usuari i contrasenya o no capturables automàticament (bases de dades, ebooks…), els editors i els centres de conservació acordaran la forma més eficaç i senzilla per a ambdues parts de fer el dipòsit.
 • L'obligació dels editors i productors de contingut en línia es limita a  deixarque els centres de conservació recol·lectin les seves publicacions o a facilitar el dipòsit quan aquests l'hi sol·licitin.

L'accés a les publicacions ingressades per aquesta via respectarà escrupolosament la legislació en matèria de propietat intel·lectual i de protecció de dades de caràcter personal.

La Llei 8/2022, de 4 de maig, per la qual es modifica la Llei 23/2011, de 29 de juliol, actualitza l'anterior normativa i pel que fa al dipòsit legal de les publicacions en línia, modifica la seva regulació amb l'objecte d'evitar confusions quant a l'obligació del dipòsit legal i aclarir que la iniciativa no recau en els editors o productors, sinó als centres de conservació.

Les preguntes relacionades amb el tema poden enviar-se a: archivoweb@bne.es  

Entitats col·laboradores en la conservació i preservació del dipòsit legal en línia

La Biblioteca Nacional de España, d'acord amb l'article 10 de l'el Reial decret 635/2015, de 10 de juliol, pel qual es regula el dipòsit legal de les publicacions en línia, pot establir acords de col·laboració amb les entitats públiques i privades que disposin de plataformes de distribució en línia de les publicacions i recursos digitals, que elles mateixes editin o produeixin i que siguin considerades com a «repositoris segurs/segurs», a l'efecte de conservació, sempre que aquestes plataformes compleixin els requisits necessaris per exercir aquesta funció, d'acord amb els criteris establerts pels centres de conservació i sota la seva supervisió.

Entitats col·laboradores que han signat acord

  Contenidos relacionados
  Colecciones
  Arxiu de la Web Espanyola

  Col·lecció formada pels llocs web (inclosos blogs, fòrums, documents, imatges, vídeos, etc.) que es recullen a fi de preservar el patrimoni documental espanyol a Internet i assegurar-hi l'accés