Compra de fondo antigo

Como parte da misión que ten encomendada a BN na xestión, conservación e difusión do patrimonio bibliográfico español, a Biblioteca Nacional, a través da Comisión de Adquisicións Bibliográficas, adquire diversas obras, co obxectivo de completar e enriquecer a máis completa colección de pezas que documenten o desenvolvemento da nosa cultura, historia e ciencia, o seu papel no mundo, a imaxe que proxecta noutros países e o estudo doutras culturas que, á súa vez, inflúen nela. 

Os principais criterios de selección para fondo antigo son:

Obras editadas en España

Documentos impresos en España antes de 1958, fecha de entrada en vigor de la normativa de depósito legal, con especial atención a:

 • Documentos impresos en España antes de 1958, data de entrada en vigor da Lei de depósito legal, con especial atención a:
 • aquelas pezas que non están na Biblioteca por ser censuradas ou porque procedían de imprentas descoñecidas,
 • libros de uso escolar que se estaban a perder,
 • materias pouco representadas nos fondos da Biblioteca,
 • edicións de curta tiraxe...
 • Fondo antigo: manuscritos e libros antigos dos grandes clásicos da cultura universal e aqueles que, pola súa antigüidade, son especialmente valiosos, como os incunables.
 • Obras en árabe e hebreo, de capital importancia, por exemplo, no campo da ciencia.
 • Documentos impresos ou producidos en lugares que estiveron ligados con España en determinados momentos da historia, como os Países Baixos, Italia (Nápoles e Sicilia), Filipinas e Hispanoamérica

Obras editadas fóra de España

 • Obras de autores españois, con especial atención ás dos exiliados que publicaron noutros países, sobre todo de Hispanoamérica.
 • Obras editadas en español ou noutras linguas oficiais do Estado.
 • Obras de autores españois traducidas a outros idiomas.
 • Obras de autores estranxeiros que traten sobre temas españois. Estas son especialmente importantes para coñecer a difusión que tiña a nosa cultura e o interese que espertaba España no estranxeiro.

Todos estes criterios aplícanse do mesmo xeito ás publicacións periódicas.

A selección de pezas do que denominamos “materiais especiais” –gravados, debuxos, fotografías, partituras, discos etc.– lévase a cabo polos servizos especializados correspondentes, que son os cualificados para sinalar a oportunidade da súa adquisición.

Foron adquirindo importancia os documentos denominados ephemera, que inclúe material con información de curta vixencia, producido para un momento moi concreto, como carteis, cómics, etiquetas etc.

Neste punto, ofrécese información das adquisicións de fondo patrimonial realizadas nos últimos anos. Proporciónanse listaxes detalladas das obras, agrupadas por tipo de material, como un avance dos novos fondos que sexa útil aos lectores, mentres se procesan e incorporan ao catálogo da Biblioteca.