Tramitación do carné de investigador

Email
acceso@bne.es
Teléfono
+34 91 580 78 23
+34 91 580 77 19
+34 91 580 78 05

Dirixido a persoas que están a realizar unha investigación. Este carné ten un vixencia de cinco anos.

Permite:

 • Consultar todos os fondos da Biblioteca, agás aqueles cuxa consulta ou utilización se ache restrinxida por razóns de seguridade ou conservación.
 • Facer uso de todos os servizos que ofrece a Sala de Información Bibliográfica.
 • Facer uso do servizo de préstamo a domicilio na sala de Información Bibliográfica e Documentación Bibliotecaria.

Os carnés de Documentación da Biblioteca caducarán no prazo de seis meses desde a entrada en vigor do documento de Normas de Acceso (17/04/22).

Documentación necesaria para tramitar ou renovar o carné:

 1. Documento de identificación persoal en vigor.

  Pode ser un dos seguintes:

  • Documento nacional de identidade
  • Carné de conducir
  • Pasaporte
  • Tarxeta de residencia
 2. Documento que acredite a súa condición de investigador.

  Pode ser un dos seguintes:

  • Doutores, licenciados, diplomados e graduados universitarios ou titulacións equivalentes:
   • Título universitario
   • Xustificante de matrícula. Certificado de notas.
   • Carné de estudante universitario, no que figuren os estudos de postgrao que se están a realizar (máster ou doutoramento).
   • Carta de presentación emitida por un profesor ou polo director de investigación correspondente. A devandita carta deberá levar cabeceira e selo da institución
   • Carné de colexio profesional.
  • Membros de institucións, tanto educativas como académicas e culturais de prestixio recoñecido, e de centros de investigación; bibliotecarios, documentalistas, arquiveiros e conservadores de museos; os profesionais do sector do libro e a edición:
   • Carné profesional.
   • Contrato de traballo ou recibo de nómina cunha antigüidade non superior a tres meses e no que figure o nome da institución contratante e a categoría ou actividade profesional desenvolvida.
   • Carta de presentación emitida polo centro de traballo. A carta deberá levar cabeceira, selo e sinatura dun responsable deste.
  • Autores científicos, literarios e artísticos:
   • Rexistro bibliográfico da BNE ou outra biblioteca no que apareza como autor.
  •  Aqueles que teñen o pasaporte Madroño, baixo o acordo de 2021 Madroño Consortium.
  • Todos os posuidores dun Carné de Lector que, sen estar recollidos nalgún dos supostos enumerados no apartado anterior, estean realizando algún traballo de investigación e así o acrediten, poderán solicitar a concesión dun Carné de Investigador, mediante o modelo de solicitude que a Biblioteca Nacional de España lles proporcionará para tal efecto.
 3. Documento que acredite o seu domicilio permanente.

  Só no caso de que no documento de identidade non conste domicilio. Debe ter unha antigüidade non superior a tres meses.
  Pode ser un dos seguintes:

  • Recibo de electricidade, gas, auga ou teléfono.
  • Certificado de empadroamento.
  • Recibo de alugueiro.
  • Xustificante do pagamento de impostos municipais.
  • Recibo de nómina cunha antigüidade non superior a tres meses e no que figure o domicilio.
  • Póliza ou xustificante de seguro domiciliario do ano en curso.
  • Recibos de contas bancarias.

Será responsabilidade do solicitante achegar a tradución oficial daqueles documentos doutros países que presentase, se fose necesario. Todos os documentos achegados son escanear e devoltos no momento.

Solicitude do carné

Existen dúas vías para tramitar ou renovar o carné:

 • A distancia, a través da web da BNE. A Biblioteca responderá ao seu pedimento nun prazo máximo de 72 horas. O carné entregarase na propia Biblioteca ao titular do mesmo, previa presentación dun documento de identidade en vigor. En ningún caso remitirase mediante correo postal ou outro medio. Formulario de solicitude do carné
 • Fisicamente, na sala de Información Xeral e Carnés (sede de Recoletos, 2ª planta do núcleo central). Unha vez presentados todos os documentos e completado o trámite, faise entrega ao usuario do carné da BNE.