Imprès menors

Conservada principalment en la signatura VEU (Diversos Especials), la col·lecció d'impresos menors de la BNE és d'una gran riquesa. Com a col·lecció independent té el seu origen a la Sala de Varis, fundada en 1868 sota l'adreça de Jenaro Alenda i Mira, el Projecte de la qual d'una sala de varis en la Biblioteca Nacional presentat al Ministre de Foment un any abans va estar en el germen de la seva creació.

El seu projecte estava motivat pel Reial decret de 2 de juny de 1866, segons el qual hauria de dipositar-se en la Biblioteca Nacional un exemplar de “tot fullet i fulla solta que es doni a llum a Espanya o les seves possessions d'Ultramar”, que feia preveure l'arribada de grans quantitats d'aquests documents a la institució. A això s'unia la important col·lecció històrica del que encara no es coneixia com a publicacions menors, en aquells moments en estat d'abandó.

La col·lecció ha passat per diverses ordenacions, des de la primitiva coneguda com a Regnats, segons la qual els documents es van organitzar per regnats (començant pels Reis Catòlics i finalitzant amb Isabel II), dins de cada regnat per formats (foli, 4º, 8º) i dins de cada format segons una classificació per matèries inspirada en la proposta per Jacques-Charles Brunet en 1810 que dividia el saber en cinc branques (teologia, jurisprudència, ciències i arts, literatura i història). Posteriorment es va emprar la que es coneix com “signatura blau”, encara recognoscible al llapis en molts exemplars i que consta d'un 1 (referit a la Sala I de Diversos), una xifra corresponent a la caixa en què es trobaven els fullets i una altra xifra relativa al nombre del fullet dins de la caixa.

Els impresos menors actualment depenen de la Secció de l'Impresos Menors del Servei de Reserva Impresa, en el Departament de Manuscrits, Incunables i Rars. La tipologia documental que abasten és amplísima, doncs inclou documents destinats a la devoció i al culte (sermons, nadales), a l'oci (plecs poètics), d'instrucció escolar (cartilles, abecedaris), per a la gestió del Govern i l'Administració (tot tipus de publicacions legals i administratives característiques de l'Antic Règim) i de l'Església (butlles i breus pontificis, cartes pastorals) o d'informació pública (bàndols, gasetes, relacions de successos, almanacs).

Al costat dels exemplars conservats en la signatura VEU, existeixen impresos menors tant en altres signaturas d'impresos (R, 2, VC, VR) com en volums miscel·lanis manuscrits, en els quals es troben enquadernats al costat d'altres documents. D'aquests últims, cal destacar els importants toms de diversos de l'historiador portuguès Jeronimo de Mascarenhas. En 1979 es van incorporar a aquesta signatura prop d'1.000 fullets i fotografies sobre la Guerra Civil de 1936-1939.

On consultar

Catàlegs