Depósito legal das publicacións en liña

En 2015 aprobouse o Real Decreto que regula o depósito legal das publicacións en liña. Este real decreto desenvolve a Lei 23/2011, do 29 de xullo, de Depósito legal, na que se consideran por primeira vez obxecto de depósito legal os sitios web e as publicacións en liña.

Son objeto de depósito legal todo tipo de sitios web y las publicaciones en ellos contenidas, siempre que contengan patrimonio bibliográfico, sonoro, visual, audiovisual o digital de las culturas de España.

Dadas as especiais características deste tipo de publicacións e a imposibilidade de ser exhaustivos na súa captura, almacenamento e preservación nas condicións tecnolóxicas actuais, o texto legal introduce unha serie de novidades con respecto á regulación do depósito legal das publicacións en soporte tanxible:

 • A iniciativa do depósito non está nos editores, senón nos centros de conservación (a Biblioteca Nacional de España e os designados polos CC.AA. no ámbito das súas competencias), que determinarán as prioridades no patrimonio documental en liña a preservar.
 • Non se asignará número de depósito legal ás publicacións en liña.
 • Para o ingreso destas publicacións nos centros de conservación como depósito legal, prevense varias vías:
  • A captura automática por medio de robots que colleitan a web, para aqueles sitios web e publicacións contidas neles que estean libremente accesibles en internet.
  • No caso de publicacións protexidas con usuario e contrasinal ou non capturables automaticamente (bases de datos, ebooks…), os editores e os centros de conservación acordarán a forma máis eficaz e sinxela para ambas as partes de facer o depósito.
 • La obligación de los editores y productores de contenido en línea se limita a dejar que los centros de conservación recolecten sus publicaciones o a facilitar el depósito cuando estos se lo soliciten.

O acceso ás publicacións ingresadas por esta vía respectará escrupulosamente a lexislación en materia de propiedade intelectual e de protección de datos de carácter persoal.

Lei 8/2022, do 4 de maio, pola que se modifica a Lei 23/2011, do 29 de xullo, actualiza a anterior normativa e no que se refire ao depósito legal das publicacións en liña, modifica a súa regulación co obxecto de evitar confusións en canto á obriga do depósito legal e clarificar que a iniciativa non recae nos editores ou produtores, senón nos centros de conservación.

As preguntas relacionadas co tema poden enviarse a: archivoweb@bne.es  

Entidades colaboradoras na conservación e preservación do depósito legal en liña

A Biblioteca Nacional de España, de acordo con o artigo 10 do o Real Decreto 635/2015, do 10 de xullo, polo que se regula o depósito legal das publicacións en liña, pode establecer acordos de colaboración coas entidades públicas e privadas que dispoñan de plataformas de distribución en liña das publicacións e recursos dixitais, que elas mesmas editen ou produzan e que sexan consideradas como «repositorios seguros», para efectos de conservación, sempre que estas plataformas cumpran os requisitos necesarios para desempeñar a dita función, de acordo con os criterios establecidos polos centros de conservación e baixo a súa supervisión.

Entidades colaboradoras que asinaron acordo

  Contenidos relacionados
  Colecciones
  Arquivo da Web Española

  Colección formada polos sitios web (incluídos blogues, foros, documentos, imaxes, vídeos, etc.) que se colleitan co fin de preservar o patrimonio documental español en Internet.