Arxiu de la Junta Facultativa de Archivos, Bibliotecas y Museos

Història de l'Arxiu de la Junta Facultativa

La Junta Facultativa va ser creada pel Reial decret del Ministeri de Foment de 17 de juliol de 1858, i es va denominar al principi Junta Superior Directiva d'Arxius, Biblioteques i Museus.

El Reial decret de 5 de juliol de 1871 canvia el seu nom pel de Junta Consultiva d'Arxius, Biblioteques i Museus. La denominació de Junta Facultativa d'Arxius, Biblioteques i Museus li va ser conferida pel Reial decret de 16 d'abril de 1875. La Junta va ser objecte de regulació en múltiples ocasions al llarg de la seva existència, que es prolonga fins al 1936, però les seves atribucions essencials gairebé no van variar. Les seves principals funcions van ser:

  • Evacuar les consultes que el Govern li va demanar sobre l'establiment i classificació dels arxius, biblioteques i museus del Regne, i sobre el règim més convenient per a cada un.
  • Proposar l'establiment, incorporació i classificació dels arxius, biblioteques i museus que hagin de ser servits pels funcionaris del Cos Facultatiu d'Arxivers, Bibliotecaris i Arqueòlegs.
  • Redactar els programes per als premis que s'estableixin.
  • Proposar els reglaments generals del Cos Facultatiu d'Arxivers, Bibliotecaris i Arqueòlegs, els especials dels establiments i les instruccions per als treballs facultatius.
  • Elevar les propostes per a l'ingrés i ascens per concurs al Cos Facultatiu d'Arxivers, Bibliotecaris i Arqueòlegs.
  • Proposar els mitjans per a l'augment de les col·leccions dels Arxius, Biblioteques i Museus.
  • Informar en els expedients governatius instruïts per a la suspensió o separació dels empleats del ram, així com en els de la seva translació d'un establiment a l'altre, o d'una secció a una altra.
  • Examinar les memòries i els estats que els caps dels establiments han de remetre periòdicament a la Direcció, i redactar amb la seva presència l'Anuari corresponent, en el qual han de constar els serveis prestats pel Cos Facultatiu d'Arxivers, Bibliotecaris i Arqueòlegs als establiments que són al seu càrrec.

Pel Decret del Ministeri d'Instrucció Pública de 30 de desembre de 1932 es crea un Consell Assessor de la Junta Facultativa d'Arxius, Biblioteques i Museus. L'esmentat Consell actuarà com a organisme complementari d'aquesta Junta i com a instrument principalment destinat a fomentar i desenvolupar les activitats del Cos Facultatiu d'Arxivers, Bibliotecaris i Arqueòlegs en el seu aspecte tècnic i científic.

Es tracta, per tant, d'un fons documental d'extraordinària importància per al coneixement de la història dels arxius, biblioteques i museus espanyols durant gairebé un segle. La raó que es conservi a l'Arxiu de la Biblioteca Nacional és que el seu director, com a cap del Cos Facultatiu d'Arxivers, Bibliotecaris i Arqueòlegs era, alhora, l'encarregat de presidir les seves sessions de treball, que se celebraven a la seva seu, i s'hi arxivava la documentació generada per la Junta.

Pocs dies després de produir-se la sublevació militar que va donar origen a la Guerra Civil, el 5 d'agost de 1936 un decret del Ministeri d'Instrucció Pública i Belles Arts disposa la cessació en les seves funcions de la Junta Facultativa d'Arxius, Biblioteques i Museus, i del seu Consell Assessor, i nomena per substituir la Junta extingida una Comissió Gestora del Cos Facultatiu d'Arxius, Biblioteques i Museus. Gràcies a aquest decret, la Comissió Gestora es converteix en l'hereva de les funcions que fins aleshores exercia la Junta Facultativa. Uns mesos més tard, el 16 de febrer de 1937 es crea el Consell Central d'Arxius, Biblioteques i Tresor Artístic, encarregat de coordinar la tasca d'aquests establiments i els serveis relacionats amb la protecció i foment del patrimoni artístic, documental i bibliogràfic. Curiosament, uns dies abans, el 12 de febrer, la Direcció General de Belles Arts nomena una Comissió Delegada, integrada per cinc funcionaris, en representació de l'esmentat Consell Central, que assumeix les funcions fins aleshores exercides per la Comissió Gestora. Les activitats desenvolupades per tots aquests organismes creats durant la Guerra Civil han quedat reflectides en la seva documentació, que es conserva en aquest fons documental.

QUADRE DE CLASSIFICACIÓ

El fons documental de la Junta Facultativa d'Arxius, Biblioteques i Museus ocupa al voltant de 50 metres lineals. Aquest fons es troba en procés d'organització i descripció. Seguidament es presenta un quadre de classificació provisional que pot ajudar el lector a fer-se una idea de l'organització i naturalesa de la seva documentació:

1. Junta Facultativa d'Arxius, Biblioteques i Museus (1858-1936)

Actes (1857-1936)
• Registre d'entrada (1858-1936)
• Registre de sortida (1933-1936)
• Correspondència del secretari
• Dictàmens
• Afers
• Memòries anuals d'establiments
• Parts trimestrals de treball d'establiments
• Parts d'assistència d'establiments
• Drets meritats per certificacions
• Concursos de trasllats, Expedients de
• Provisió de places per opositors, Expedients de
• Oposicions, Expedients de
• Escalafons
• Plantilles
• Reglaments
• Comptes

2. Consell Assessor de la Junta Facultativa d'Arxius, Biblioteques i Museus (1933-1936)

• Actes (1933-1936)
• Registre d'entrada (1933-1936)
• Registre de sortida (1933-1936)
• Correspondència

3. Comissió Gestora del Cos Facultatiu d'Arxius, Biblioteques i Museus (1936-1937)

• Actes (1936)
• Registre d'entrada (1936-1937)
• Registre de sortida (1936-1937)
• Correspondència

4. Comissió Delegada del Consell Central d'Arxius, Biblioteques i Tresor Artístic (1936-1937)

• Registre d'entrada (1936-1937)
• Registre de sortida (1936-1937)
• Correspondència