Desestimación e expurgo

Horario

De 09:00 a 14:30 h.

Email
expurgo@bne.es
Teléfono
+ 34 91 740 80 16

Froito dos procesos de desestimación e expurgo, a BNE ofrece a cesión de lotes de libros, expurgados e/ou desestimados, seleccionados por materias, a institucións culturais de carácter público. A institución solicitante poderá elixir os lotes entre estas materias:

 • Arte
 • Ciencias sociais
 • Ciencia e Tecnoloxía
 • Historia
 • Libros de texto
 • Literatura infantil 
 • Literatura xuvenil
 • Literatura para adultos
 • Música
 • Relixión e Filosofía
 • Sanidade
 • Viaxes

Periodicamente, a BNE abrirá un prazo de 2 meses para que as institucións interesadas poidan aplicar polos este lotes.

Quen pode solicitar a cesión de obras desestimadas e expurgadas pola BNE?

No caso das obras desestimadas e expurgadas que se atopan en bo estado de conservación, a BNE determina ofrecelas en cesión gratuíta a outras institucións públicas, comunidades autónomas, entidades locais ou fundacións de carácter público, para a realización de fins de utilidade pública ou interese social, sempre que a actividade do cesionario estea relacionada cos fins que son propios á BNE.

Como se poden solicitar lotes de obras procedentes de desestimación e expurgo da BNE?

As bibliotecas ou institucións públicas interesadas en recibir estas publicacións, deberán cubrir o formulario de solicitude que poden atopar nesta mesma páxina web, no que poderán marcar aquelas materias que sexan do seu interese para poder aplicar, nun prazo de 2 meses, por un lote adecuado ás necesidades e fins da institución solicitante.

Deberán, ademais, agregar á solicitude o documento onde se recolle unha declaración xurada, onde se comprometen a cumprir os seguintes compromisos:

 • NON se utilizarán os bens recibidos para fins distintos daqueles polos que se autoriza a cesión gratuíta e comprométese a non allealos mediante negocio xurídico traslativo, típico ou atípico, de carácter oneroso.
 • Garantirase a conservación das publicacións nas condicións adecuadas, así como a súa consulta aos usuarios.

A institución solicitante deberá enviar ambos os documentos, selaxes e asinados, á BNE a través do correo electrónico expurgo@bne.es. Atenderanse estas solicitudes por rigorosa orde de chegada.

Unha vez concedida a cesión e comunicada dispoñibilidade dos lotes adxudicados, a institución solicitante encargarase da recollida, no prazo máximo dun mes, das publicacións na BNE, no horario establecido a tal fin, de luns a venres de 9:00 a 14:30 horas, previa cita para iso.

Contenidos relacionados
Información general
Adquisicións

A política de adquisicións da BNE ten como obxectivos: