Cartografia moderna

La Biblioteca Nacional rep a través de Dipòsit legal, des de 1958, tots els mapes que es publiquen. Són els mapes, tant en full solt com formant sèries, publicats per organismes oficials, entitats públiques i privades o comunitats autònomes.

Les sèries i col·leccions de mapes moderns més importants són:

1. Mapes topogràfics

  • Mapa Topogràfic Nacional. Elaborat per l'Institut Geogràfic Nacional. Es reben i conserven les sèries del Mapa Topogràfic Nacional des del començament de la seva publicació el 1875, en les seves escales 1:25.000 (edicions 1a, 2a i 3a, i 1a a 4a digitals) i 1:50.000 (edicions 1a a 8a, i 1a digital).
  • Produïts també pel mateix Institut es reben i conserven les sèries d'ortofotomapes amb escales 1:10.000 i 1:25.000.
  • Mapes topogràfics i militars. Elaborats pel Servei Geogràfic de l'Exèrcit. La col·lecció reuneix i conserva les diferents sèries bàsiques, amb escales des d'1:250.000 a 1:10.000, en les seves diferents subsèries: mapes de comandament, mapes generals, plànols especials, plànols directors, etc. Tots aquests mapes van des del 1933 fins a l'any en curs.
  • Mapes geològics. Elaborats per l'Institut Geològic d'Espanya. Es reben i conserven totes les sèries des del seu inici el 1866 fins a l'actualitat, entre elles la sèrie del Mapa Geològic Nacional d'Espanya en totes les seves escales, de l'1:50.000 a l'1:400.000.
  • Produïts pel mateix organisme es reben altres mapes temàtics: mapa geomorfològic, mapa hidrogeològic, mapa metalogenètic, etc.

2. Cartes nàutiques

Elaborades per l'Institut Hidrogràfic de la Marina. Es reben i conserven les cartes la zona de cobertura de les quals són les costes d'Espanya, zones de l'Atlàntic i Mar Mediterrani. La Carta de Navegació Costanera, escala 1:50.000, constitueix la carta nàutica base que cobreix tot el litoral nacional. També es conserven cartes generals d'arrumbaments, de proximitat i derroters, amb escales entre 1:30.000.000 i 1:12.500, i cartes destinades a la navegació noble, que inclouen totes les costes espanyoles.

3. Altres sèries temàtiques

Es reben també les sèries publicades pel Ministeri d'Agricultura: Mapa de Cultius i Aprofitaments, escales 1:50.000 a 1:200.000; Mapa de Classes Agrològiques, escala 1:50.000; Mapa de Sèries de Vegetació, escala 1:400.000, i Mapa Forestal d'Espanya, escales 1:400.000 i 1:200.000.

4. Mapes publicats per les Comunitats Autònomes

Actualment totes les comunitats autònomes publiquen les seves pròpies sèries cartogràfiques, tant de cartografia bàsica o topogràfica com de cartografia temàtica. També publiquen sèries elaborades amb noves tecnologies com ortofotomapes, ortoimatges, ortomosaics, etc.

Entre els centres cartogràfics autonòmics destaquen per la seva activitat i producció l'Institut Cartogràfic de Catalunya, l'Institut de Cartografia d'Andalusia i el Servei Cartogràfic Regional de Madrid.

5. Mapes d'Àfrica

La col·lecció d'Àfrica conservada en el Servei de Cartografia procedent del llegat Tomás García Figueras és molt interessant ja que comprèn uns 2.500 mapes de la primera meitat del segle XX, de la zona de Marroc, Ceuta i Melilla, la majoria d'ells aixecats pel Servei Geogràfic de l'Exèrcit i el Servei Geogràfic de l'Àfrica Occidental Espanyola.

Destaca la sèrie de mapes topogràfic-militars “Mapa de la zona del Protectorat Español en Marroc” en les seves edicions dels anys 1927 a 1959.

6. Mapes en relleu

La col·lecció de mapes en relleu confeccionats en materials plàstics (PVC) han estat elaborats des de finals de la dècada dels 70 del segle XX fins als nostres dies. El fons se centra fins al moment al territori nacional, representat el territori d'Espanya en el seu conjunt o bé la seva representació parcial: comunitats autònomes, províncies,  parcs naturals, embassaments, etc.

7. Targetes postals

La col·lecció de targetes postals d'Espanya constitueix una de les més importants a nivell nacional. Una font de documentació de gran interès per a l'estudi de la transformació urbana i paisatgística experimentada a Espanya al llarg del segle XX.

Presenten una gran varietat de formes que donen compte de la gran tipologia existent: targetes estàndard, rodones, en acordió, en carpetillas, en ventall, etc.

8. Fotografia aèria

Una de les col·leccions més completes de fotografia aèria és el fons Bagüés denominada així per  el militar de l'Exèrcit de l'Aire i fundador de l'empresa Aeropost, Mariano Bagüés.

Aquest arxiu està compost per unes 67.400 fotografies aèries (negatius), inventaris, gràfics de vol i diverses desenes de positius. Són fotografies produïdes per l'empresa Aeropost activa entre els anys 1962 i 1981 on estan fotografiades la majoria de les províncies espanyoles.

On consultar

Catàlegs