Outras Hemerotecas Dixitais

Directorio e Recolector de Recursos Dixitais HISPANA
Hispana é un recurso avanzado de acceso á información dixital producida por todo tipo de institucións españolas que se constitúe na rede mediante a interconexión das súas bases de datos. Este directorio inclúe algúns dos máis importantes recursos, como a Biblioteca Virtual de Prensa Histórica do Ministerio de Cultura, ofrecendo un sistema de procura centralizado que permite lanzar unha consulta sobre todos eles desde o formulario de Hispana.

 

A seguir ofrécese unha selección doutros repositorios de prensa e revistas históricas españolas dixitalizadas, algúns dos cales non se atopan integrados no sistema de procura de Hispana, aínda que se inclúen no seu directorio de recursos:

Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Hemeroteca
Dá acceso a determinados números de 160 títulos de publicacións periódicas, prensa e revistas científicas e culturais de diferentes áreas temáticas dos séculos XVIII, XIX e XX.

Inclúe a Biblioteca Virtual Joan Lluís Vives. Hemeroteca. Que proporciona uns 30 títulos de publicacións periódicas, do ámbito lingüístico catalán, entre 1866-2005. 

Ministerio de Cultura. Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Programa cooperativo entre o Ministerio de Cultura, as Bibliotecas Públicas do Estado e outras institucións públicas e privadas. Conta con máis de 4 millóns de páxinas correspondentes a cabeceiras dos séculos XVIII, XIX e XX, cun importante contido de fondo local. Está integrada en Hispana.

 

Andalucía

Xunta de Andalucía Biblioteca Virtual de Andalucía. Hemeroteca
Colección de prensa histórica andaluza e revistas publicadas desde o século XVIII.

 

Electra. Publicacións periódicas andaluzas na rede
Este recurso, elaborado pola Biblioteca de Andalucía, pon a disposición dos usuarios a consulta a través de Internet daquelas publicacións periódicas de acceso libre sobre Andalucía e/ou publicacións andaluzas. O acceso a elas faise a través de ligazóns á Web da publicación ou a outros portais ou bases de datos (sistemas de información abertos) como Dialnet, Compludoc, etc., que ofrecen a súa consulta a texto completo, ou ben o seu sumario. Ademais facilítase a descrición bibliográfica no Catálogo da Rede de Bibliotecas Públicas de Andalucía (RBPA) da súa correspondente edición impresa e proporciónase información da Biblioteca na que podemos atopala.

 

Huelva
Deputación de Huelva. Hemeroteca.
Proporciona xornais onubenses como A Noticia , a Voz de Huelva, e a colección completa de Odiel, editado entre 1936 e 1984.

 

Arquivo Municipal de Huelva. Hemeroteca histórica
Ofrece unha importante colección de prensa local dixitalizada entre a que destaca o diario onubense " A Provincia", de 1880 a 1937; "Heraldo de Huelva", de 1904 a 1913; "Huelva Sport", de 1919; "Onuba: revista quincenal de Literatura, arte e Ciencias", de 1915, etc.

 

Jaen – Úbeda
Asociación Cultural Ubetense Alfredo Cazabán Lagoa
Colección de monografías, revistas e xornais relacionados con Úbeda. Inclúe títulos como O Ideal conservador (1898), Vida nova (1931-1936), A Provincia (1921-1936) e Úbeda por dentro (1931).

 

Málaga

Arquivo Díaz Escovar. Prensa (Arquivo do Museo Unicaja de Artes e costumes populares)
O Arquivo do Museo Unicaja de Artes e Costumes Populares, é un arquivo público da Fundación Unicaja integrado polos fondos bibliográficos de Don Narciso Díaz de Escovar, escritor, avogado e xornalista malagueño. Os seus fondos pódense consultar de forma presencial no Museo de Artes e Costumes Populares de Fundación Unicaja, en Málaga. Desde febreiro de 2002, atópase dispoñible tamén o acceso íntegro en liña a través da súa web. Os fondos organízanse en tres categorías: prensa, fotografías e gravados. 

 

Asturias

Biblioteca Virtual del Principado de Asturias
A Biblioteca Virtual do Principado de Asturias créase para difundir máis eficazmente a través da rede e preservar dixitalmente o riquísimo acervo bibliográfico que se conserva nas bibliotecas asturianas. É un novo paso dun amplo proxecto de accesibilidade dixital das coleccións bibliográficas históricas de Asturias, e atópase na liña da actuación do Ministerio de Cultura para promover a creación de repositorios e recursos dixitais, de forma normalizada, co obxectivo de facilitar o acceso común ao Patrimonio Bibliográfico Español.

 

Xixón
Concello de Xixón. Hemeroteca
Ofrece 24 títulos de prensa histórica asturiana.

 

Baleares

Hemeroteca de Eivissa
O Arquivo Histórico de Eivissa (AHE) e a Hemeroteca atópanse nas novas dependencias de Can Botino, en Dalt Vila. O Arquivo foi creado a pedimento do propio Concello baixo o padroado da Deputación Provincial de Baleares o ano 1937. O seu fondo principal está formado por todos os documentos da antiga Universidade de Eivissa e a antiga Curia (documentos xudiciais). No ano 2011, culminou o proceso de dixitalización da prensa antiga do HME e, desde entón, atópase dispoñible nesta mesma web.

 

Hemeroteca de Mallorca
A Biblioteca auxiliar do Arquivo do Reino de Mallorca iniciouse o ano 1902 co obxectivo de servir de complemento e axuda, tanto aos investigadores como aos propios arquiveiros. Ao longo dos anos creouse unha auténtica biblioteca especializada que recolle un total de case 15.000 volumes e folletos, ademais dunha hemeroteca formada por máis de 200 títulos. A especialización da biblioteca centrouse en dous grandes ámbitos: o histórico e o archivístico. A nivel histórico, tentouse seguir unha vía de especialización vinculada aos fondos documentais que se conservan na institución. E, por outra banda, no aspecto archivístico optouse por unha vía de axuda e complementación aos traballadores deste ámbito. Na actualidade, tanto a biblioteca como a hemeroteca atópanse sometidas a un proceso importante de informatización. Unha parte dos libros e folletos pódense consultar no catálogo bibliográfico da Universitat de lles Illes Balears.

 

Canarias

Jable. Archivo de prensa digital de Canarias
Portal que inclúe prensa e revistas de información xeral dixitalizadas pola Biblioteca Universitaria da ULPGC en acceso aberto, sen máis limitacións que as derivadas da normativa de propiedade intelectual. O arquivo, iniciado en 1996 en cooperación con outras institucións, permitirá consultar máis de 7.000.000 de páxinas.

 

Revistas na Memoria dixital de Canarias
Memoria dixital de Canarias é o portal do patrimonio documental canario que dá acceso a unha importante colección de textos impresos e manuscritos, imaxes, rexistros sonoros e películas, mostrando sempre os documentos completos, libre e gratuitamente, en forma facsimilar. Desde o ano 2003, mdC contribúe eficazmente ao coñecemento, divulgación e conservación electrónica do Patrimonio Documental de Canarias, recollendo todo tipo de documentación producida en Canarias, sobre Canarias, de autor canario ou residente no noso Arquipélago, de calquera época, inédita ou publicada, sen distinción do tipo de soporte en que se atope ou da materia de que trate e sen máis limitación que os dereitos de autor.

 

Castela-A Mancha

Centro de Estudos de Castela-A Mancha. Biblioteca Virtual
Colección dixitalizada de prensa que alberga o CECLM da comunidade de Castela A Mancha. O xornal máis antigo dixitalizado data de 1877.

 

Albacete

Biblioteca Digital de Albacete "Tomás Navarro Tomás"
Ofrece acceso aos fondos dixitalizados do Instituto de Estudos Albacetenses "Don Juan Manuel", entre os que se contan monografías e outras publicacións de interese sobre Albacete e provincia, revistas como Ao-Basit, Zahora, Sabuco ou Cultural Albacete, así como títulos de prensa histórica (O Diario de Albacete e Defensor de Albacete). Tamén inclúe actas e series documentais dos arquivos pronvinciales e materiais gráficos, como gravados, estampas e mapas.

 

Cataluña

Biblioteca de Catalunya. Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya. ARCA: Arxiu de Revistes catalanes antigües
Colección de publicacións periódicas históricas e representativas da cultura e sociedade catalá.

Títulos en preparación.

 

Dipòsit Dixital de Documents da UAB
Facilita o acceso ao material dixital da institución. Inclúe publicacións periódicas editadas nos séculos XIX: Revistas, Boletíns, Revistas antigas de Arte e Cultura, Prensa política clandestina, Declaracións ambiental, Informes anuais e Informes de sustentabilidade

 

Barcelona
Diputació de Barcelona. Fons local de publicacions periòdiques digitalitzades
Recolle publicacións periódicas conservadas na rede de bibliotecas municipais de Barcelona.

 

Xirona
Ajuntament de Girona. Servei de gestió documental, arxius i publicacions
Difunde os títulos de prensa xerundense máis representativos do período 1808-1998, con máis dun millón de páxinas.

 

Lleida
Arxiu municipal de Lleida
Entre outras publicacións ofrece catorce títulos de prensa histórica.

 

Tarragona
Biblioteca Hemeroteca Municipal de Tarragona
Ofrece parte dos fondos de publicacións periódicas que conserva a biblioteca. Actualmente [febreiro 2011] dispón de 58 cabeceiras con máis de 235.000 páxinas dixitalizadas. Cronoloxicamente abarcan desde o 1 de novembro de 1808, data en que aparece o primeiro Diario de Tarragona, ata o 31 de decembro de 1944. Ademais das principais publicacións do século XIX, destaca a prensa aparecida durante a Segunda República, a Guerra Civil e os comezos do Franquismo. Está prevista a incorporación de novas cabeceiras a medida que se vaian dixitalizando.

 

Galicia

Galiciana. Biblioteca dixital de Galicia
Galiciana é a Biblioteca Dixital de Galicia impulsada por a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia e a Fundación Cidade da Cultura e xestionada pola Biblioteca de Galicia co obxectivo de difundir e preservar o rico acervo bibliográfico galego.

 

Real Academia Galega. Hemeroteca virtual
Froito dun convenio de colaboración entre a Real Academia Galega e a Fundación Pedro Barrié da Maza, ofrece 29 títulos de prensa e revistas galegas dos séculos XIX e XX.

 

Madrid

Memoria de Madrid
A Biblioteca Dixital Memoria de Madrid é un proxecto de dixitalización e difusión do patrimonio documental, bibliográfico, museístico, arquitectónico e monumental conservado polo Concello de Madrid. Neste proxecto participan institucións como a Hemeroteca Municipal, o Arquivo de Vila, a Biblioteca Histórica Municipal, a Biblioteca Musical Víctor Espinós, a Imprenta Municipal, o Museo de Historia, o Museo de San Isidro e, en definitiva, todas as institucións municipais que custodian o patrimonio histórico e artístico do Concello de Madrid. En particular, a Hemeroteca Municipal custodia unha rica colección de xornais e revistas cuxos exemplares dixitalizados poden consultarse a través deste portal.

 

 

Murcia

Arquivo Municipal de Murcia
O proxecto de dixitalización de prensa histórica do Arquivo Municipal de Murcia iniciouse no ano 2002 e se ha ido acometendo en sucesivas fases ao longo do últimos oito anos contando, na actualidade (maio de 2011), con 242 títulos dixitalizados e un total de 1.129.947 páxinas que abarcan un período cronolóxico de 1792 a 1998. Nestes momentos continúase o labor de dixitalización ata completar os máis de 900 títulos que compoñen a Hemeroteca. A consulta desta información pódese realizar desde a Hemeroteca Dixital de Murcia, que permite a consulta dos textos completos e a procura por palabras.

 

Hemeroteca Rexión de Murcia. Proxecto Carmesí.
O Proxecto CARMESÍ (Catálogo de Arquivos da Rexión de Murcia na Sociedade da Información) naceu cunha dobre finalidade: a difusión do patrimonio documental da Rexión de Murcia e a protección do mesmo para asegurar a súa conservación. Este proxecto está concibido de forma que resulta imprescindible a cooperación entre distintos organismos, institucións e administracións. A Fundación Integra e a Fundación Séneca estiveron adscritas a distintas Consellerías da Comunidade Autónoma da Rexión de Murcia, ao longo das distintas fases do proxecto, do mesmo xeito que o departamento de Cultura integrouse con diversas áreas funcionais para constituír unha Consellería. Ademais das fundacións e Consellerías asináronse, ata agora, convenios con 19 Concellos da Rexión de Murcia, con Caixa Mediterráneo (CAM), a Real Sociedade Económica de Amigos do País de Murcia, e mesmo con algún coleccionista privado, posuidores de arquivos históricos.

 

Cartaxena
Arquivo Municipal de Cartaxena - Fondo Hemerográfico Dixitalizado
Ademais da súa colección de monografías antigas, datadas entre os séculos XVI e XX, ofrece na actualidade 63 títulos de publicacións periódicas do século XIX e comezos do XX.

 

País Vasco

Hemeroketa.com - Euskal Prentsaren Lanak
Ofrece 9 títulos de publicacións periódicas vascas de finais do século XIX e comezos do XX

Koldo Mitxelena Kulturunea. Hemeroteca
A Biblioteca Koldo Mitxelena Kulturenea proporciona acceso a máis de 40 títulos de revistas e prensa vasca dos séculos XIX e XX

 

San Sebastián
Biblioteca Municipal de Donostia-San Sebastián. Hemeroteca dixital
Ofrece 34 publicacións de prensa histórica local publicadas entre 1830 e 1937.

 

Valencia

BIVALDI: Biblioteca Valenciana Dixital. Hemeroteca
Co fin de conseguir a máxima difusión do rico patrimonio bibliográfico valenciano, no ano 2002 a Generalitat da Comunitat Valenciana, a través da Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu, puxo en marcha un portal en internet no marco do proxecto de dixitalización iniciado o ano 2001 e denominado Biblioteca Valenciana Dixital (BIVALDI). Desde aquel entón, neste proxecto tiveron cabida as obras literarias e científicas valencianas máis relevantes e significativas, así como aqueloutras que foron consideradas dun maior interese para o desenvolvemento da investigación científica sobre o patrimonio bibliográfico e cultural valenciano. 


SOMNI: Col.leció digital de fons històric de la Universitat de València. Hemeroteca
Coleccións representativas do fondo hemerográfico da Universitat de València publicado ao longo dos séculos XVIII e XIX .
 

Castelló
Fondos dixitalizados do Arquivo Municipal de Castelló
Ofrece documentos dixitalizados relacionados con Castelló, incluída unha colección de prensa e revistas locais.

 

COLECCIÓNS ESPECIALIZADAS

ARCE: Revistas Culturais
A Asociación de Editores de Revistas Culturais de España (ARCE) constitúese no ano 1983 por iniciativa dos propios editores de revistas de cultura, co propósito de pór en común os recursos e instrumentos necesarios para a promoción destes proxectos culturais, e ante a necesidade de definir accións comúns para o colectivo de editores e o público ao que van dirixidas estas publicacións. Na actualidade ARCE agrupa ás máis importantes revistas de pensamento e cultura editadas en España, cubrindo un amplo abanico temático desde a literatura e a arte, ata as ciencias sociais e o pensamento político, pasando pola arquitectura, o deseño, a fotografía, as artes escénicas, a música e as demais formas de creación e expresión cultural. Este espazo en Internet, creado por ARCE, posúe os contidos culturais máis interesantes e importantes editados polas revistas culturais españolas, e constitúese nun espazo privilexiado na web para a difusión e proxección da cultura española, para o debate cultural aberto á participación dos lectores e autores.

 

Arquivo dixital na sección Foro Histórico das Telecomunicacións, no colexio oficial da Asociación Española de Enxeñeiros de Telecomunicación
Contén prensa do XIX e do século XX relacionada coas comunicacións eléctricas. Moitas delas conteñen mapas e ilustracións sobre as primeiras redes que empezaron a estenderse no século penúltimo por todo o país.

 

Biblioteca da Fundación de Estudos e Cooperación
A Biblioteca da Fundación de Estudos e Cooperación reúne varios fondos bibliográficos:

  • Morería 10: biblioteca auxiliar do Arquivo Histórico de CCOO-A. Especializada en historia do movemento obreiro e outros movementos emancipatorios, historia social e historia das relacións laborais.
  • Colección hemerográfica do AHCCOOA. Ao redor de 2.000 cabeceiras de prensa, das que máis de trescentas pertencen a publicacións periódicas clandestinas que foron editadas polas organizacións antifranquistas na súa loita contra a ditadura.
  • CS CCOO de Andalucía. Publicacións editadas como resultado das súas análises e da súa acción sindical.
  • Colección de carteis do AHCCOOA. Ao redor de 1.700 carteis catalogados e outros 1.500 sen catalogar. Todos os catalogados e dixitalizados pódense consultar en liña nesta biblioteca.
  • Colección de folletos do AHCCOOA. Está formada por máis de 2.000 exemplares, deles, uns 300 pertencen a organizacións sindicais ou políticas que actuaron durante a ditadura franquista na clandestinidade, están dixitalizados e pódense consultar a través de nosa bilioteca.

 

 

Centro de Estudos Históricos de Obras Públicas e Urbanismo
Documentos relacionados coa historia das obras públicas, incluídas publicacións periódicas relacionadas coa historia da enxeñaría, a construción, a tecnoloxía ou o urbanismo, prodedentes de distintas institucións.

 

Biblioteca do Congreso dos Deputados
Obras de temas parlamentarios de interese para a Cámara ou de difícil localización noutras bibliotecas.

 

Biblioteca dixital do Real Xardín Botánico de Madrid
A biblioteca dixital do Real Xardín Botánico (CSIC) concíbese como un servizo de información de bibliografía botánica en liña, que pon a disposición dos usuarios as imaxes facsimilares dos fondos máis destacados, pola súa rareza, importancia ou cantidade de pedimento de consultas da biblioteca do Real Xardín Botánico de Madrid, principalmente, aínda que tamén doutras institucións ou, mesmo, de bibliotecas particulares. Está previsto incluír publicacións botánicas xa dixitalizadas, cuxos ficheiros fosen doados por institucións ou particulares.

 

Portal de Cultura da Defensa - Revistas
O Ministerio de Defensa ofrece, a través de este portal, acceso en linea a algunhas das publicacións das que é responsable, e que inclúen varias monografías e revistas como os memoriales de artillaría, infantaría e cabalaría, a Revista Española de Dereito Militar, a Revista Española de Defensa ou a Revista de Historia militar, entre outras. 

 

Biblioteca Virtual de Defensa
O Ministerio de Defensa pon a disposición do usuario a colección dixital dos magníficos fondos que se custodian nos seus arquivos, bibliotecas e museos. Esta colección componse dunha variada tipoloxía documental como son códices, impresos, gravados, videograbaciones, fotografías, etc., importantes series documentais e museísticas, de gran antigüidade, beleza e interese temático, cuxo coñecemento é indispensable para a cultura española. Ademais, esta biblioteca virtual dá acceso ao repositorio institucional que recolle as publicacións oficiais e científicas deste ministerio.

 

Biblioteca Virtual do Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente
Documentación, revistas, monografías e manuscritos do fondo editorial do Departamento.

 

Catálogo y Biblioteca Digital de Relaciones de Sucesos (siglos XVI-XVIII) – Universidade da Coruña
Relacións de sucesos españolas impresas dos séculos XVI ao XVIII conservadas en bibliotecas de Galicia e Portugal e noutros lugares de España e de Europa. Dunha parte delas ofrécese dixitalización completa dos exemplares. Integrada en a Biblioteca Dixital Século de Ouro (BIDISO).

 

Centro de Estudos Históricos de Obras Públicas e Urbanismo
Documentos relacionados coa historia das obras públicas, incluídas publicacións periódicas relacionadas coa historia da enxeñaría, a construción, a tecnoloxía ou o urbanismo, prodedentes de distintas institucións.

 

Fondos Bibliográficos da Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas e Naturais
Esta institución leva a cabo un proxecto de dixitalización dos seus fondos bibliográficos, que inclúen publicacións como a Revista da Real Academia e as Memorias nas súas distintas series.

 

Fundación Anastasio de Graza-FITEL
A Hemeroteca dixital da Fundación AGFITEL é unha plataforma especializada na recuperación e difusión das publicacións sobre a historia dos sectores e as industrias do Metal e a Construción, que comezou a funcionar no ano 2012. Desde entón dixitalizou máis dunha vintena de cabeceira de prensa histórica procedentes de diferentes centros públicos e das coleccións da propia Fundación.

 

Fundación Pablo Igrexas
A Fundación Pablo Igrexas permite consultar algúns fondos da súa hemeroteca, accedendo á ligazón "Arquivo e biblioteca" da súa páxina web. A data de xullo de 2010 ofrece os seguintes títulos dixitalizados: O Socialista, Unión obreira, Boletín de UXT e Renovación. Proximamente considérase ampliar o proxecto con outras coleccións. 

 

Gazeta: colección histórica do BOE, 1661-1967
Inclúe máis de medio millón de páxinas e case a mesma cantidade de disposicións publicadas no Boletín Oficial do Estado, a Gaceta de Madrid, a Gaceta da República e o Boletín Oficial da Xunta de Defensa Nacional de España

 

Ministerio de Economía e Facenda
Publicacións editadas polo Ministerio, fotografías, manuscritos e fondo antigo.

 

Revistas da Idade de Prata
O Portal Idade de Prata, da Residencia de Estudantes de Madrid, ofrece, en facsímile sincronizado con texto buscable, un conxunto de 31 revistas literarias e culturais do período 1910-1939, que inclúen ao redor de 14.000 páxinas con 8.000 artigos de 1.700 autores. Pódese  acceder mediante unha interface visual que mostra as múltiples relacións entre os títulos, autores e artigos, cun potente buscador que permite unha ampla variedade de procuras, así como profundar nos vínculos entre os distintos personaxes e conceptos relacionados.

 

Revistas e Xornais Españois: Colección Dixital de Revistas Femininas. Universidade de Connecticut.
O Centro de Investigacións Thomas J. Dodd na Universidade de Connecticut ofrece unha selección de revistas femininas antigas publicadas en España, procedentes da colección do bibliófilo Juan Pérez de Guzmán e Boza, Duque de T'Serclaes. A colección cobre revistas literarias e de interese xeral, que provén aos investigadores unha gran oportunidade para estudar a dimensión social da muller na España decimonónica, a través unhas publicacións contemporáneas e especifícamente dirixidas a mulleres. Espérase a dixitalización de novos títulos ao longo do ano 2010.

 

O Surrealismo e os seus derivas
Dixitalización, análise e edición de revistas surrealistas de Arxentina, Chile e España. O contido presentado aquí é resultado dos traballos realizados no marco do proxecto de investigación Cara a unha caracterización do surrealismo hispánico: dixitalización, análise e edición de revistas surrealistas de Arxentina, Chile e España, financiado polo Ministerio español de Ciencia e Innovación. Inclúense as revistas surrealistas arxentinas Que, Ciclo, Cero e A partir de Cero, as chilenas Mandrágora Leitmotiv, e, das españolas, os monográficos dedicados ao surrealismo de Gaceta de Arte (números 35 e 36) e o Boletín Internacional do Surrealismo, e os números únicos de A Cerbatana Postismo.

 

 

COLECCIÓNS DE LATINOAMÉRICA E O CARIBE

Biblioteca Dixital do Caribe
A Biblioteca Dixital do Caribe (dLOC) é unha biblioteca dixital cooperativa de recursos relacionados co Caribe e os seus arredores. dLOC ofrece acceso a versións dixitais de materiais culturais, históricos e de investigación sobre o Caribe, que son actualmente mantidos en arquivos, bibliotecas e coleccións privadas. Entre as coleccións que alberga destaca a Biblioteca dixital de Xornais Caribeños (CNDL), unha biblioteca dixital cooperativa de prensa relacionada co Caribe e os seus arredores. CNDL ten prevista unha continua ampliación dos seus recursos, expandindo a variedade xeográfica, temporal, política e linguística dos documentos que ofrece.

 

Biblioteca dixital Trapalanda
Plataforma dixital da Biblioteca Nacional de Arxentina. "Trapalanda era o nome dunha terra mítica e ensoñada. Buscárona para conquistala e foilles esquiva. Converteuse en imaxe no ensaio e nome dalgunha revista. Para a Biblioteca Nacional é o nome dunha utopía: a posta en acceso dixital de todos os seus fondos. Aquí atoparase o lector con distintas coleccións, nas cales os libros e documentos que a institución atesoura atópanse en forma dixital."

 

Biblioteca Nacional de Colombia. Hemeroteca digital
Cunha colección de máis dun millón de exemplares, a hemeroteca da Biblioteca Nacional de Colombia é considerada unha das máis importantes do país. Por iso, desde 2012, a Biblioteca veu implementado unha estratexia de preservación e difusión do patrimonio hemerográfico colombiano baseada na realización de investigacións e un continuo traballo de dixitalización. O obxectivo: reunir nun só lugar a produción hemerográfica colombiana do século XIX que se atopa dispersa en arquivos e institucións ao longo do país.

 

Hemeroteca Nacional Digital de México
A Hemeroteca Nacional Dixital de México (HNDM) é un repositorio virtual de publicacións periódicas de carácter histórico, que busca cumprir cos mesmos obxectivos que guían á Hemeroteca Nacional de México (HNM): impulsar e favorecer a preservación, conservación e difusión do patrimonio hemerográfico do país. É o maior repositorio virtual de imaxes de xornais e revistas impresos en México entre 1722 e 2010, con preto de nove millóns de páxinas dixitais, nas cales os usuarios poden realizar procuras por palabras e frases dentro dos seus contidos textuais. Este ambicioso proxecto —que consiste na conversión dixital dos rolos de microfilme, o mejoramiento das imaxes, a aplicación do recoñecemento óptico de caracteres (OCR) e o almacenamento e a colocación na rede dos arquivos obtidos— foi posto en marcha no ano 2002, grazas ao concerto de varios actores: a Universidade Nacional Autónoma de México, a través da Coordinación de Humanidades e do Instituto de Investigacións Bibliográficas, que custodia á Biblioteca e Hemeroteca Nacionais de México, asumiu a creación e desenvolvemento da HNDM como un compromiso institucional.

 

Redalyc. Rede de Revistas Científicas de América Latina e o Caribe, España e Portugal
É un proxecto académico para a difusión en Acceso Aberto da actividade científica editorial que se produce en e sobre Iberoamérica. É, en principio, unha hemeroteca científica en liña de libre acceso e un sistema de información científica, que incorpora o desenvolvemento de ferramentas para a análise da produción, a difusión e o consumo de literatura científica. O nome Redalyc vén de Rede de Revistas Científicas de América Latina, o Caribe, España e Portugal. O proxecto, impulsado pola Universidade Autónoma do Estado de México (en colaboración con centos de institucións de educación superior, centros de investigación, asociacións profesionais e editoriais iberoamericanas), xorde no ano 2003 como iniciativa dun grupo de investigadores e editores preocupados pola escasa visibilidade dos resultados de investigación xerados en e sobre a rexión. Propúxose, desde a súa creación, ser un punto de encontro para os interesados en reconstruír o coñecemento científico de e sobre Iberoamérica.

 

REDIB. Rede Iberoamericana de Innovación e Coñecemento científico
REDIB é unha plataforma de agregación de contidos científicos e académicos en formato electrónico producidos no ámbito iberoamericano. REDIB conta cunha clara vocación de promoción da innovación tecnolóxica das ferramentas de produción editorial. Estas facilitan o acceso, a difusión e a posta en valor da produción científica xerada nos países do seu ámbito de actuación, especialmente nos diversos idiomas que lles son propios. Os destinatarios desta información son, tanto a comunidade académica como a sociedade en xeral, así como os responsables, xestores e analistas de políticas científicas. Internet asegura o alcance global desta información. A través dun único portal, REDIB ofrece aos seus usuarios acceso directo a documentos científicos e académicos de calidade contrastada, publicados por editores e outros produtores de contidos científicos e académicos de países iberoamericanos ou de temática iberoamericana; nun sentido tanto xeográfico como cultural. Conta cun total de 1623 revistas electrónicas

 

BNE

Periodicomanía: Recursos en internet sobre publicacións periódicas
Este portal, elaborado pola Biblioteca Nacional de España, pretende compilar, describir e manter actualizadas as fontes de información sobre publicacións periódicas presentes en Internet.