Videoxogos

A colección actual que custodia a BNE conserva exemplares de videoxogos publicados no noso país entre 1983 e a actualidade.

Os videoxogos comezaron a ingresar na BNE nos anos oitenta en virtude da Lei de Depósito Legal, sobre todo aqueles que acompañaban a outros documentos como libros ou revistas. O Regulamento do Servizo de Depósito Legal de 1957 que estivo vixente ata 2011 non contemplaba explicitamente, como non podía ser doutra maneira pola data, o depósito de “videoxogos”, pero si recollía no seu art. primeiro referido a os tipos de materiais que eran obxecto de depósito unha cláusula que aludía a obras impresas ou gravacións sonoras “realizadas por calquera dos procedementos ou sistemas empregados na actualidade ou no futuro”. Esta visión de futuro permitiu o ingreso de videoxogos nas nosas coleccións, con maior ou menor fortuna a partir dos anos oitenta.

 

En 2011 actualizouse a lexislación en materia de Depósito Legal coa Lei 23/2011. Nela quedou recollida a obrigatoriedade para os editores de, entre outros materiais:

  • n) documentos electrónicos en calquera soporte, que o estado da técnica permita en cada momento, e que non sexan accesibles libremente a través de Internet,
  • ñ) sitios web fijables ou registrables cuxo contido poida variar no tempo e sexa susceptible de ser copiado nun momento dado,

Aínda que, nesta formulación, estaba implícito o depósito de videoxogos, a nova lei de Depósito Legal 8/2022, do 4 de maio, que modifica a lei anterior 23/2011, contempla como novidade a alusión explícita á obrigatoriedade para os editores de videoxogos de depositalos a partir da entrada en vigor da lei o 1 de xaneiro de 2023.

Neste momento, a BNE conta cunha colección de videoxogos de máis de mil exemplares catalogados, dos que se ofrece xa información no catálogo.

Pero, ademais, conta cunha gran colección de documentos publicados en España sobre videoxogos dispoñibles para a súa consulta por usuarios e investigadores:

Onde consultar

Catálogos