Preus públics per a Préstec Interbibliotecari

Aprovats per  Resolució de 22 de març de 2022, de la Biblioteca Nacional de España, O.A., per la qual s'aproven els preus públics d'aplicació als serveis prestats per aquest organisme

Còpies fins a un màxim del 20% d’un llibre posterior al 1958 o un article complet d’una publicació periòdica posterior al 1958) (despeses d’enviament incloses) ESPANYA - Euros EUROPA - Euros ALTRES PAÏSOS - Euros
Còpies (arxiu electrònic) fins a 40 pàgines * 5 € 8 € 8 €
Còpia digital per cada còpia digital addicional (a partir de 40 pàgines) 0,20€/pág.    
Còpia digital per cada bloc addicional fins a 20 pàgines (a partir de 40 pàgines)   4 € 4 €

*L'extensió superior a les 40 pàgines es facturarà per pàgina (Espanya) i bloc addicional (fora d'Espanya)

Sobre els imports ressenyats per a còpies s'aplicarà el 21% d'IVA.

L'import del préstec interbibliotecari internacional s'abonarà amb bons IFLA, els quals tenen el contravalor en euros següent:

1 bo IFLA......................................8 euros

1/2 bo IFLA...................................4 euros

Pot trobar-se informació sobre altres tipus de reproduccions a la pàgina web del Servei de Reprografia de la Biblioteca.

FORMES DE PAGAMENT PER A BIBLIOTEQUES ESTRANGERES:

 • Transferència bancària:
  • Nom “Cuenta de Ingresos por Servicios de Préstamo Interbibliotecario;
  • Número de compte: ES80 9000 0001 2 0 0200009458 (Banco de España. C/ Alcalá, 48. 28014. Madrid).
  • A fi de facilitar la identificació de l'ingrés, s'haurà de fer constar el número de control de la petició (RDFI) que apareix en el pressupost.
 • IFLA vouchers ( previ avís a la BNE prestamo@bne.es). 

FORMES DE PAGAMENT PER A BIBLIOTEQUES ESPANYOLES:

 • Transferència bancària:
  • Nom “Cuenta de Ingresos por Servicios de Préstamo Interbibliotecario;
  • Número de compte: ES80 9000 0001 2 0 0200009458 (Banco de España. C/ Alcalá, 48. 28014. Madrid).
  • A fi de facilitar la identificació de l'ingrés, s'haurà de fer constar el número de control de la petició (RDFI) que apareix en el pressupost.
 • Targeta de dèbit o crèdit al Servei de préstec interbibliotecari (Seu de Recoletos  4a planta del nucli nord, sala 1a)