Ús de les reproduccions

La Biblioteca proporciona reproducció dels seus fons a qualsevol persona o a entitat que ho sol·liciti, d'acord amb les normes següents:

Investigació

Poden sol·licitar-se reproduccions d’obres sense finalitat lucrativa i amb finalitats exclusives d’investigació d’acord amb el que estableix l’article 37.1 del Text refós de la Llei de propietat intel·lectual aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril.

Privat

Poden sol·licitar-se reproduccions d’obres per a ús privat o particular (ni ús col·lectiu ni lucratiu), sense necessitat d’una autorització del titular de l’obra que es copia amb els límits següents:

  • Obres de domini públic: es podran reproduir totes les obres que siguin de domini públic.
  • Obres subjectes a drets: es podrà reproduir fins a un màxim del 20% d’un llibre posterior al 1958 o d’un article complet d’una publicació periòdica posterior al 1958.

Públic

  • Obres en domini públic. Les imatges d'obres en domini públic que es troben al web bne.es/ i accessibles als catàlegs digitals de la BNE (Biblioteca Digital Hispànica i Hemeroteca Digital) estan sota una llicència de Reconeixement 4.0 Internacional de Creative Commons o equivalent.
Licencia creative commons CC by

L'ús d'aquestes imatges és gratuït i no requereix autorització prèvia (independentment de si és un ús públic no comercial, comercial o acadèmic). Aquest ús no comporta una cessió en exclusiva i implicarà citar la procedència de l'obra reproduïda com a "Imatges procedents dels fons de la Biblioteca Nacional d'Espanya".

  • Obres subjectes a drets. S'ha de sol·licitar autorització als titulars dels drets d'autor de l'obra, normalment a través de les entitats gestores de drets d'autor: AGEDIAIE AISGECEDRODAMAEGEDASGAE, o VEGAP.