Uso das reproducións

A Biblioteca proporciona a reprodución dos seus fondos a calquera persoa ou entidade que o solicite, conforme ás seguintes usos:

 
Investigación

Poden solicitarse reproducións de obras sen finalidade lucrativa e con fins exclusivos de investigación conforme o establecido no art. 37.1 do Texto Refundido da Lei de propiedade intelectual aprobado polo Real decreto lexislativo 1/1996, do 12 de abril.

Privado

Poden solicitarse reproducións de obras para uso privado ou particular (nin uso colectivo nin lucrativo), sen necesidade dunha autorización do titular da obra que se copia cos seguintes límites:

  • Obras de dominio público. Poderanse reproducir todas as obras que sexan de dominio público.
  • Obras suxeitas a dereitos. poderase reproducir ata un máximo do 20% dun libro posterior a 1958 ou un artigo completo dunha publicación periódica posterior a 1958.

Público

  • Obras en dominio público. As imaxes de obras en dominio público que se atopan na páxina web bne.es/ e accesibles nos catálogos dixitais da BNE (Biblioteca Dixital Hispánica e Hemeroteca Dixital) están baixo unha licenza de Recoñecemento 4.0 Internacional de Creative Commons ou equivalente.
Licencia creative commons CC by

Uso das devanditas imaxes é gratuíto e non require autorización previa (independentemente de se é uso público non comercial, comercial ou académico). Este uso non leva consigo unha cesión en exclusiva e implicará citar a procedencia da obra reproducida como "Imaxes procedentes dos fondos da Biblioteca Nacional de España”. 

  • Obras suxeitas a dereitos. Débese solicitar autorización aos titulares dos dereitos de autor da obra, normalmente a través das entidades xestoras de dereitos de autor: AGEDIAIEAISGECEDRODAMAEGEDASGAE, ou VEGAP.