Autores en Dominio Público

Nesta páxina ofrécese información sobre autores españois cuxas obras se atopan na Biblioteca Nacional de España e pasan cada ano a dominio público de acordo á información que consta nos catálogos da BNE, polo que poden ser editadas, reproducidas ou difundidas publicamente.

Cada ano selecciónanse entre estes autores algúns de especial interese para a súa dixitalización e posta a disposición das súas obras na Biblioteca Dixital Hispánica, o portal que dá acceso aos fondos dixitalizados da Biblioteca.

Do mesmo xeito, ofrécense en Autores na BNE descricións destes autores non necesariamente de actualidade ou de primeira fila, con ligazóns ao catálogo e a outros recursos, co obxectivo de dalos a coñecer e recuperar a súa obra para os cidadáns.

Trátase de unha lista aberta e colaborativa, polo que calquera persoa pode axudar á súa elaboración e enriquecemento propondo correccións de erros, datos ou nomes que non consten nos catálogos da BNE, escribindo a info.autoridades@bne.es.

Ademais destas listaxes abreviadas, creáronse ficheiros completos con todos os datos dispoñibles nos rexistros de autoridade da BNE, e publicáronse como conxuntos de datos abertos e reutilizables en diferentes formatos no catálogo de datos.gob, seguindo a estratexia da BNE para a apertura e impulso da reutilización dos seus datos e coleccións dixitais, e no marco de BNElab.

Observacións

A información que se publica nestes ficheiros é a que consta nos catálogos e fontes de información da BNE.

No caso de España, os dereitos de explotación dunha obra subsisten 70 anos despois da morte do autor e compútanse desde o 1 de xaneiro do ano seguinte ao da morte ou declaración do seu falecemento. No entanto, o prazo é de 80 anos para os autores falecidos antes do 7 de decembro de 1987. Unha vez transcorrido o citado prazo, as obras pasan a dominio público.

Autores españois que entran en dominio público en 2023